KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
BGD SLOVAKIA - Blue Green Dream  INTERACTIVE WORKSHOP, 24.11.15
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
Email:   stefan.stanko@stuba.sk
FOCAL POINT
24. Novembra sa v spolupráci zo SNK IWA uskutočnil interaktívny workshop pod názvom BGD beyond 2020, na ktorom sa zúčastnili odborníci zaoberajúci za problematikou súvisiacou s obsahom BGD.
PROGRAM 24. november 2015

v doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. STU v Bratislave
BLUE GREEN DREAM BEHIND 2020
v Ing. Zuzana Hudeková, PhD. Útvar hlavného architekta Bratislavy
PREDNÁŠKA zástupcu UHA BA
v Ing. Martin Bezek Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA BRATISLAVSKÉHO KRAJA
v Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Fakulta architektúry ČVUT, Praha
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Administratívne bariéry efektívnej podpory udržateľnej rezidenčnej výstavby
v Ing. Daniela Káposztásová, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Integrovaný kolobeh vody v budove
v doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. Ústav manažmentu STU v Bratislave
Ekonomický, technický a energetický koncept udržateľnej bytovej výstavby
v Ing. Alena Trančíková Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vplyv expanzie výstavby  mesta Bratislavy a okolia na kvantitu a kvalitu podzemných
vôd vodárenských zdrojov
v RNDr. Jana Ružičková, PhD.  Prírodovedecká fakulta UK
Kreovanie areálov škôl ako súčastí zelenej a modrej infraštruktúry mesta
v doc. Ing. Arch. Jarmila Húsenicová, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zelená infraštruktúra a proces harmonizácie miest na Slovensku
v doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave 
Plánovanie zelenej infraštruktúry v orientácií na zlepšenie urbanizovaného územia
v Ing. Mária Dubcová Stavebná fakulta STU Bratislava
Golfové ihrisko - jeho význam a funkcia
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL