KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
BGD SLOVAKIA - Blue Green Dream
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
Email:   stefan.stanko@stuba.sk
FOCAL POINT
Výsledkom rokovania bolo založenie kontaktného miesta projektu BGD na Slovensku
Dňa 20.2.2014 sa na pôde STU uskutočnil meeting, ktorý bol iniciovaný
prof. Čedom Maksimovičom z Imperial Collegee London
lokalizovaného na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Projekt BGD (Blue Green Dream - Modro-Zelený Sen)

Projekt BGD vznikol s cieľom upevnenia synergie "vody (Modrá) a vegetácie (Zelená)" v urbanizovanom území, resp. v mestách. Poskytuje efektívne, multifunkčné tzv. „Modro-Zelené“ riešenie v rámci podpory prispôsobenia sa miest očakávaným klimatickým zmenám. Ide o projekt zastrešený v rámci Európskeho technologického inštitútu a Klimatického vedomostného a inovačného programu.
Blue Green Dream focal point created in Slovakia   February, 20th 2014
Dňa 20. februára 2014 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konal meeting projektu BGD -Blue Green Dream, ktorý bol iniciovaný prof. Cedom Maximovicom z Imperial College London. Organizáciu stretnutia prevzala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty. Stretnutia sa zúčastnilo viacero zástupcov z praxe:

Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský vodohospodársky podnik, Ministerstvo zdravotníctva SR, GWP Slovakia, MVO Ľudia a voda, Asociácia čistiarenských expertov SR, Slovenský národný komitét IWA, Fakulta architektúry STU, zástupcovia Katedier hydrotechniky, vodného hospodárstva krajiny, zdravotného a environmentálneho inžinierstva, technické zariadenia budov, architektúry na SvF, dopravných stavieb a ďalší.
Stretnutia sa zúčastnil pán prorektor prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., ktorý v mene pána rektora prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. stretnutie otvoril a pozitívne zhodnotil predstavenie projektu BGD na pôde STU. Za Stavebnú fakultu sa stretnutia zúčastnil prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prvý zástupca dekana, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy. Stretnutie bolo podporené viacerými príspevkami, ktorých snahou bolo prezentovať činnosť predmetnej oblasti na Slovensku.
Cieľom stretnutia okrem prezentácie samotného projektu bolo aj založenie kontaktného miesta pre Slovensko v rámci projektu BGD v zmysle integrovať organizácie a myšlienky súvisiace s projektom a prispieť tak nielen k európskemu a svetovému trendu chápania synergie vody a zelene, ale v širšom koncepte rozvíjať odbornú a vedeckú spoluprácu napr. aj v rámci súčasného výskumno-vývojového rámcového programu Horizont 2020.
V závere stretnutia plénum navrhlo a za podpory prof. Ceda Maximovica schválilo za lokálneho koordinátora projektu BGD doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Projekt BGD vznikol s cieľom upevnenia synergie "vody (Modrá) a vegetácie (Zelená)" v urbanizovanom území, resp. v mestách. Poskytuje efektívne, multifunkčné tzv. „Modro-Zelené“ riešenie v rámci podpory prispôsobenia sa miest očakávaným klimatickým zmenám. Ide o projekt zastrešený v rámci Európskeho technologického inštitútu a Klimatického vedomostného a inovačného programu.
Cieľom projektu je riešiť už vzniknuté problémy miest, napr. elimináciu resp. redukciu UHI efektu (otepľovanie urbanizovaných sídiel v dôsledku zvýšenej akumulácie tepla spôsobenej vo veľkej miere aj redukciou zelených plôch v mestách). Zmyslom projektu je nielen skvalitnenie životného prostredia miest, ale aj redukcia nákladov spojená s výstavbou tzv. „šedých“ plôch. Projekt si kladie za cieľ redukovať nežiaduce účinky klimatických extrémov - sucho, povodne, extrémne teplá - aj v súvislosti s rastúcou urbanizáciou. Projekt je výzvou pre urbanistické plánovanie, pre projektantov, ale aj investorov a developerov, má vplyv na socio-ekonomické podmienky, na prevádzku a údržbu mestských systémov hospodárenia s vodou a značný vplyv na decentralizované riešenia vodného hospodárstva v mestách. Informácie o projekte BGD budú priebežne aktualizované v rámci portálu www.kzdi.sk.

FOTO: Ing.Peter Ivan
Prosíme všetkých, ktorý chcú iniciatívu BGD podporiť, o zaslanie emailu na adresu:
stefan.stanko@stuba.sk
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL