KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
AKTIVITY
KOMVY  -  Konferencia mladých výskumníkov  -  2.ročník
KOMVY 2013  -  2. ROČNÍK KONFERENCIE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2013,
13.-15. november 2013
učebno-výcvikové zariadenie v Kočovciach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA a Komory stavebných inžinierov zorganizovala 2. ročník Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2013, ktorá je určená pre doktorandov a postdoktorandov v oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.
KOMVY 2012 - foto
SPONZORI
Konferencia sa konala v učebno-výcvikovom zariadení Stavebnej fakulty STU v Kočovciach v dňoch 13.-15.11.2013.
Garantmi konferencie pre jednotlivé sekcie boli
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky,
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. z Katedry vodného hospodárstva krajiny
a
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Prvou sekciou bolo krajinné inžinierstvo a vodné hospodárstvo, kde sa prednášatelia venovali súboru problémov protieróznych opatrení, určeniu fosforu v pôde, problematike horúčav na Slovensku a klimatickým otázkam na severe Slovenska.
V sekcii vodné stavby a hydraulické posúdenie boli príspevky zamerané na návrh objektovej skladby malej vodnej elektrárne, hydraulické posúdenie pôsobenia vztlakovej sily a CFD modelovanie objektov čistiarní odpadových vôd.
Projektovanie, realizácia a prevádzkovanie objektov v zdravotnom a environmentálnom inžinierstve bola najrôznorodejšia sekcia. V tejto sekcii bola riešená chémia pitných vôd a odpadových vôd so zameraním na odstraňovanie antibiotík z vody, taktiež problémy s infiltráciou podzemných vôd do kanalizácie a problematika separácie v školských priestoroch ako aj modelovanie priesakových kvapalín na skládke odpadov.
Prednášatelia odborne ozrejmili problematiky svojich prác, ktorým sa venujú. Okrem odborných prednášok bola konferencia obohatená o spoločný kultúrno-športový program v blízkej obci Beckov.
Všetkým prednášateľom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
Kolektív Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave
http://tlacovespravy.sme.sk/ts/3213/konferencia-mladych-vyskumnikov-komvy-2013/#ixzz2rP2KM6g0
Čítajte viac:
Tajomník:
Ing. Kristína Galbová, PhD.
email:
kristina.galbova@stuba.sk         
tel:
+421 2 59274 568
http://www.kzdi.sk/komvy2013/fotky.htm
Prednášky na konferencii boli zaradené v troch tematických celkoch:
• Vodné stavby a hydraulické posúdenie,
• Krajinné inžinierstvo a vodné hospodárstvo,
• Projektovanie, realizácia a prevádzkovanie objektov v zdravotnom a environmentálnom inžinierstve.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL