KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA


Civil Engineering (Stavebné inžinierstvo) (CE) *

Geodézia a kartografia (GaK)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Pozemné stavby a architektúra (PSA)


Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)           "VODA a ŽP"
 
(ochrana životného prostredia, využitie vodnej energie, revitalizácia krajiny, krajinné plánovanie, klimatické zmeny....)

Technológie a manažérstvo stavieb (TMS)


Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)         "VODA a ŽP"
 
(hospodárenie s vodou, riešenie povodní, priehrady, nádrže, vodovody a kanalizácie, kúpeľnictvo, bazény, welness,  odpadové hospodársvo, malé vodné elektrárne, rybovody, atď....)V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - STAVEBNÁ FAKULTA STU BA
NOVINKY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Všetky Bc programy sú ponúkané v dennej forme, dĺžka štúdia 3 roky okrrem odboru PSA - trvanie 4 roky
1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2015
2. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky:

od 29. júna do 14. augusta 2015

Atelierová tvorba - hydrotechnika
Atelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
Atelierová tvorba - zdravotné inžinierstvo
Environmentálne inžinierstvo
Exkurzia 1
Hydraulika 1
Hydraulika podzemných vôd
Hydrológia a meteorológia
Hydrológia a vodné hospodárstvo
Hydromechanika
Hydrotechnické stavby
Chémia prvkov životného prostredia
Chémia vody
Krajinná ekológia
ZOZNAM VYBRANÝCH PREDMETOV, KTORÉ JE MOŽNÉ ŠTUDOVAŤ NA KATEDRÁCH ZAOBERAJÚCICH SA VODOU A ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM
Pozn.:
Nie sú tu zahrnuté niektoré základné predmety ako je matematika, fyzika, geotechnika, právo, manažment, dejiny stavebníctva a pod.
Krajinné inžinierstvo
Mestské inžinierstvo
Navrhovovanie a realizácia vodných stavieb
Pôdohospodárstvo a pedológia
Projekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajiny
Projekt 2 - Stavby na ochranu životného prostredia
Stavby vodného hospodárstva krajiny
Úpravy tokov
Vodohospodárske inžinierstvo
Záverečná Bc.práca
Zdravotnoinžinierske stavby
Znečistenie a ochrana vôd
Životné prostredie a hygiena ŽP
ZABEZPEČUJÚCE KATEDRY
KATEDRA HYDROTECHNIKY
KATEDRA GEOTECHNIKYKATEDRA ZDRAVOTNÉHO
A ENVIRONMENTÁLNEHO
INŽINIERSTVA
KATEDRA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJINY
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL