KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
akad. prof. Ing. Štefan Bella  (1880 - 1952)
osobnosti
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..
hydrotechnik, akademik ČSAV, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska

* 02.05.1880 Liptovský Peter
? 28.12.1952 Bratislava
životopis
V rokoch 1941až 1952 pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT, bol členom prvého profesorského zboru SVŠT. V školských rokoch 1943/44, 1944/45 a 1946/47 zastával funkciu rektora SVŠT a v školských rokoch 1945/46,1947/48 a 1948/49 funkciu prorektora.

Okrem toho bol v rokoch 1941až 1950 prednostom Ústavu meliorácií, v rokoch 1947 až 1950 bol súčasne prednostom I. Ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného a v rokoch 1950 až 1952 vedúcim Katedry melioračno-zdravotnej. Prof. Bella bol významným odborníkom v oblasti hydromeliorácií u nás, ale aj v Chorvátsku, kde dlhé roky pôsobil pred príchodom na SVŠT - najznámejšie je vodné dielo na riekach Karašica a Vučica

Bol akademikom ČSAV a podieľal sa na konštituovaní SAV.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL