KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
granty mladých
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov na STU.
Grantový program podporený rektorom STU prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.
Projekt:

Akronym:

Zodp.riešiteľ:

Rozpočet
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach prostredníctvom zelených striech
REDEMOD

Berta Pavel, Ing.

950 EUR
pavel.berta@stuba.sk
ANOTÁCIA PROJEKTU
Cieľom projektu bolo získať poznatky o hydrologickej funkcii zelených striech v urbanizovanom území vzhľadom na jej schopnosť redukcie a detencie zrážkového odtoku, čo môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov trvalo udržateľného rozvoja miest. Ďalším cieľom bolo rozšírenie súčasných poznatkov o hospodárení s dažďovými vodami v urbanizovanom území: výskum filtračnej schopnosti zelených striech, kvality odtoku zrážkovej vody a možné využitie zelených striech ako doplnkového zdroja úžitkovej vody v urbanizovanom území. Tretím výskumným cieľom bol prieskum možností využitia niektorých materiálov na konštrukcie zelených striech a ich vplyv na hydrologické vlastnosti zelených striech, ako aj na zlepšenie kvality odtoku z nich.

2012
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach prostredníctvom zelených striech
.zníženie maximálneho prietoku zrážkových vôd, ako aj celkového objemu odtoku
(retencia - detencia),
.redukciu znečistenia zrážkových vôd na zelených strechách, možnosťou
sekundárneho využitia odtoku zo zelených striech (úžitková voda)
.prieskum možností využitia niektorých materiálov (odpadové kaly z ČOV) ako
substrátu na konštrukcie zelených striech
.prieskum možností využitia niektorých filtračných materiálov (prírodné zeolity) za
účelom zlepšenia kvality odtoku za účelom znovu využitia zrážkových vôd
Vedecký prínos projektu
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL