KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
ROZNE INFORMÁCIE O VODE  -  ČO SA U NÁS VYUČUJE?
.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Vzdelávanie sa orientuje na oblasti súvisiace so:
- získavanáním vody - vodné zdroje, podzemná voda, rieky, nádrže, jazerá
- s úpravou vody -  aby voda mala požadované vlastnosti, teda kvalitu, resp. aby nebola závadná
- dopravu vody do vodojemu, z vodojemu do spotrebiska -  jednoducho nazývané  VODOVOD
- odvedenie použitej - znečistenej "odpadovej" vody od spotrebiteľa, cez kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd až späť do rieky
- staráme sa o to, aby naši absolventi vedeli, ako stavať a prevádzkovať bazény, či už malé alebo verejné
- staráme sa o výchovu odborníkov, ktorí pracujú v kúpeľníctve - zaoberajú sa technologickouo vodou, minerálnou vodou
- vychovávame absolventov k poznatkom o tzv. wellness a SPA
- zoberáme sa súčasným obrovským problémom - zneškodňovanie odpadov, a to na rôznej úrovni, od logistiky zberu,
   transportu, až po návrh skládky komunálneho odpadu, prípadne spaľovanie
- snažíme sa využívať vedecké metódy na zlepšenie životného prostredia
Na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva sa snažíme už 60 rokov o to, aby každý obyvateľ v republike mal možnosť piť zdravú vodu kedy chce, aby mu voda bola privedená až do domácností, aby mohol používať splachovacie WC, aby sa mohol umývať, kúpať, jednoducho, aby mohol z hľadiska zdravia  a jeho ochrany využívať pitnú vodu ako samozrejmosť.
S tým súvisia aj predmety, ktoré katedra zabezpečuje v rámci pedagogického procesu na odbore Vodné stavby a vodné hospodárstva a na odbore Stavby na tvornu a ochranu prostredia:
BAKALÁRSKY STUPEŇ
Atelierová tvorba - zdravotné inžinierstvo
Environmentálne inžinierstvo
Chémia prvkov životného prostredia
Chémia vody
Mestské inžinierstvo
Projekt 2 - Stavby na ochranu životného prostredia
Stokovanie a cistenie odpadových vôd.
Vodárenstvo
Zdravotnoinžinierske stavby
Znecistenie a ochrana vôd
Životné prostredie a hygiena ŽP
INŽINIERSKY STUPEŇ
Balneotechnika
Cerpacie stanice
Hydrológia urbanizovaných území
Inžinierske siete
Komplexný projekt zdravotno-environmentálnych stavieb
Modelovanie procesov zásobovania vodou a odkanalizovania
Objekty úpravy a cistenia vôd
Odpadové hospodárstvo
Projektová tvorba - zdravotné a environmentálne inžinierstvo
Projektovanie líniových stavieb v urbanizovanom území
Sanácie starých zátaží
Stokovanie a cistenie odpadových vôd
Technológie vodných stavieb
Teória a technika ochrany ovzdušia
Vodárenstvo
Vodné hospodárstvo priemyselných závodov
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
Zdravotnovodohospodárske stavby
Znecistenie a ochrana vôd
Ostrov z odpadu! 14-krát väčší ako Slovensko!
HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
http://www.aktuality.sk/clanok/205125/ostrov-z-odpadu-14-krat-vacsi-ako-slovensko/
Ing. Samuel Mikovíni
polyhistor, architekt, matematik, geodet, kartograf, astronóm, vodohospodár, staviteľ, pedagóg, umelec - medirytec, prvý Slovák s titulom inžinera
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Moderný plán vodovodu
Územný plán obce  zásobovanie vodou
Odvodňovací a kanalizačný systém
SCHÉMA podľa
EPA-agentúra na ochranu životného prostredia
voda až do domu
Rímsky vodovod
Kanalizácia
Aj návrh skládky odpadu má svoje pravidlá, aj tu je treba chrániť nielen podzemnú vodu, ale aj okolie.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL