KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
granty mladých
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov na STU.
Grantový program podporený rektorom STU prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.
Projekt:

Akronym:

Zodp.riešiteľ:

Rozpočet
Vplyv vybraných filtračných materiálov na účinnosť procesov úpravy vody
VYMPUV

Hanusová Anna, Ing.

950 EUR
anna.hanusova@stuba.sk
ANOTÁCIA PROJEKTU
Cieľom projektu je overenie možností aplikácie prírodných filtračných materiálov - predovšetkým zeolitov (bez povrchovej úpravy, resp. s aktivovaným povrchom) pri odstraňovaní tvrdosti vody, overiť sorpčné (iónovýmenné) vlastnosti a účinnosť rôznych druhov zeolitov v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach, optimalizovať podmienky filtrácie, sledovať vplyv fyzikálno-chemických parametrov (pH, vodivosť, obsah katiónov a aniónov, teplota) surovej vody na účinnosť filtrácie, overiť možnosť regenerácie zeolitov, vypracovať kritéria zavedenia zeolitov do technológie úpravy vody. Navrhovaný projekt má tiež za cieľ experimentálne overiť možnosť využitia dvoj a viac vrstvových adsorpčných materiálov pri úprave vody.

2013
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL