KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
granty mladých
NÁZOV PROJEKTU
AKRONYM
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
SUMA
2013
Analýza sedimentačných nádrží s využitím CFD modelu
Výskyt penicilínu a paracetamolu v pitnej vode a ich vplyv na kvalitu pitnej vody
Vplyv vybraných filtračných materiálov na účinnosť procesov úpravy vody
Metodika pre určenie kritických prvkov vodovodného systému
Návrh efektívneho separovaného zberu odpadov v prostredí Stavebnej fakulty
ASENACFD
PEPAPIV
VYMPUV
MUKVS
NEFSEP
Jaroslav Hrudka, Ing.
Michal Kunštek, Ing.
Anna Hanusová, Ing.
Martina Hanková, Ing.
Staník Viliam, Ing.
650,00
1000,00
950,00
900,00
1000,00
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach
prostredníctvom zelených striech
REDEMOD
Berta Pavel, Ing.
2012
950,00
Projekt:

Akronym:

Zodp.riešiteľ:

Rozpočet
Analýza sedimentačných nádrží s využitím CFD modelu

ASENACFD

Hrudka Jaroslav, Ing.

650 EUR
jaroslav.hrudka@stuba.sk
ANOTÁCIA PROJEKTU
Cieľom projektu je využitie CFD  (Computational fluid dynamics) modelovania pre získanie podrobných informácií o dejoch v procese sedimentácie v primárnych sedimentačných nádržiach. Modelovaním získame informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov objektov (vtokový objekt, výtokový objekt, a objekty linky ČOV). Hlavným objektom výskumu sú primárne a sekundárne sedimentačné nádrže.
S cieľom zlepšiť sedimentačné podmienky budú rozpracované alternatívne návrhy na zlepšenie procesov v SN formou jednotlivých simulácií pomocou a s využitím softwaru ANSYS FLUENT. V projekte budú analyzované 2 reálne sedimentačné nádrže, z ktorých získame merané hydraulické údaje za pomoci merania bodového poľa s využitím prietokomeru vyhodnocujúceho rýchlosti v meraných profiloch - FLOWMATE V. Analýza dát  - kalibrácia, verifikácia a simulácia bude vykonaná programom ANSYS-FLUENT, ktorý je súčasťou laboratória CEIPO* na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

*CEIPO - Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia, ITMS 26240120004

Prietočná dažďová nádrž
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov na STU.
Grantový program podporený rektorom STU prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.
2013
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL