KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
prof. Ing. JOZEF MARTOŇ, CSc.   (1933-2011)
osobnosti
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..

Za profesorom Jozefom Martoňom

Začiatkom roka 2010 nás všetkých zasiahla správa o ochorení prof. Ing. Jozefa Martoňa, PhD., ktorý po krátkom pobyte v nemocnici tíško dokonal na konci januára. Dotĺklo srdce významného vedca, doma i v zahraniční uznávaného odborníka v oblasti vodného hospodárstva - zdravotného inžinierstva, príjemného kolegu, obľúbeného učiteľa, priateľa a hlavne dobrého človeka.

Prof. Ing. Jozef Martoň, PhD. sa narodil 9.4.1933 v Likavke. Po absolvovaní Štátneho gymnázia v Ružomberku pokračoval v štúdiu na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde promoval v máji roku1957 s kvalifikáciou - stavebný inžinier a nastúpil do prvého zamestnania na Katedru zdravotného inžinierstva. V roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore zdravotnícko- technické stavby pod vedením prof. Ing. Petra Višňovského. Na študijnom odbore Vodné hospodárstvo a vodné stavby prednášal predmety Balneotechnika a kúpeľníctvo, Vodárenstvo, Užitá hydraulika, Hygiena miest a sídlisk a Vybrané state z vodárenstva a iné. Okrem vlastnej pedagogickej práce sa aktívne podieľal na vypracovávaní učebných osnov a učebných plánov.
Od r. 1960 bol členom a neskôr predsedom komisií pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác, ako aj vedúcim diplomových prác. Od roku 1975 bol predsedom štátnej skúšobnej komisie na VÚT v Brne a členom skúšobne komisie na ČVUT Praha. Bol predsedom odborovej komisie pre obhajoby kandidátskych, neskôr doktorandských prác, habilitačných a inauguračných konaní a členom vedeckých rád.
Významnú prácu pre vysoké školy na Slovensku odviedol ako riaditeľ odboru Vedy a výskumu v rokoch 1972-86 na Ministerstve školstva SR, následne ako poradca ministra školstva. Pracoval v rôznych vládnych rezortných, akademických a redakčných radách a komisiách.
Jeho rukopis ako aj výsledky dlhoročnej vedecko-výskumnej činnosti sú zaznamenané v mnohých výskumných správach, odborných publikáciách, doktorandských prácach, ako i v diplomových prácach jeho študentov oblasti úpravy vôd a hydraulických problémov vodovodných sietí a vodárenských sústav a tiež z oblasti balneotechniky. Veľmi významnou pre rozvoj Katedry zdravotného inžinierstva, ale aj celého vedného odboru Vodné hospodárstvo a vodné stavby v bývalom Československu bola hlavná úloha ŠPZV, ktorej bol koordinátorom "Kvalitatívny režim vodných zdrojov, ich optimálne využívanie a ochrana", ukončená úspešnou oponentúrou v roku 1985. Za osobitný prínos pre Katedru zdravotného inžinierstva možno považovať jeho pôsobenie na pozícii vedúceho katedry v rokoch 1980 až 1989. Pre dokreslenie jeho vedeckého profilu treba uviesť, že počas pôsobenia na fakulte vychoval 14 kandidátov technických vied. Z vyššie uvedených vedných oblastí publikoval vyše 120 odborných a vedeckých príspevkov, uverejnil viaceré vedecké články vo vedeckých časopisoch v zahraničí, vypracoval viac ako 90 odborných posudkov, je spoluautorom 2 monografií, 12 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a 15 odborných publikácií. V posledných rokoch svojej aktívnej práce na Katedre ZDI bol zaradený ako emeritný profesor.

Za svoju záslužnú prácu v školstve a vo vodnom hospodárstve dostal mnohé vyznamenania. Z nich najvýznamnejšie sú: "Štátna cena za vynikajúcu prácu" udelená prezidentom republiky, cenu ministra lesného a vodného hospodárstva SSR "Budovateľ vodného hospodárstva" a cena rektora SVŠT "Zlatá medaila SVŠT". Za mimoriadne zásluhy, rozvoj a úspešnú prezentáciu a propagáciu slovenského pôdohospodárstva r. 1998 mu udelil rezortné vyznamenanie minister pôdohospodárstva SR "Zlatú medailu".

Jeho plný odchod do dôchodku koncom roku 2002 však zďaleka neznamenal ukončenie aktívneho spôsobu života. Na katedru prichádzal za svojimi bývalými spolupracovníkmi a známymi pokiaľ mu to dovolil zdravotný stav, s neskrývanou zvedavosťou a záujmom o dianie.

Venujme spomienku nášmu priateľovi, kolegovi a učiteľovi, dlhoročnému pracovníkovi Katedry zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty. Svojou pedagogickou a vedeckou prácou, ako aj ľudskými vlastnosťami sa nezmazateľne zapísal do histórie katedry, vedného odboru zdravotné inžinierstvo a do sŕdc všetkých, ktorí s ním mali možnosť spolupracovať a riešiť každodenné problémy života na vysokej škole.

doc. Ing.Jarmila Božíková, PhD.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL