KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NOVINKY
MEMORANDUM O POROZUMENÍ medzi MŽP SR a STU BA
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Ekovoda z Fidži fičí na falošnom imidži
STU na veľtrhu Akadémia - Vapac 2015  podpis Memoranda o porozumení

V utorok 6. októbra 2015 otvoril svoje brány už 19. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia - VAPAC.


Slávnostné otvorenie sa nieslo výrazne na vlne ochrany a zlepšenia životného prostredia za účasti médií, čoho dôkazom bola na rýdzo vzdelávacom podujatí netradične aj účasť ministra životného prostredia Petra Žigu, ktorý svojou prítomnosťou za účasti významných predstaviteľov vodného hospodárstva a rektorov prevažne technických univerzít zdôraznil potrebu štúdia vodného hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia.

Minister akcentoval, že do roku 2020 bude v rezorte životného prostredia nutné vychovať aspoň 600 odborníkov v oblasti vodného hospodárstva so zameraním sa na vodné stavby, vodné hospodárstvo, hydrológiu a urbanizovanú hydrológiu, vodné zdroje, ich dodávku a ochranu ako aj na odvedenie odpadových vôd.

Tieto hlavné smery sú majoritne zastúpené Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. http://www.svp.sk/ , vodárňami a kanalizáciami, podnikmi, ktoré sú zastrešené pod Asociáciou vodárenských spoločností www.avssr.sk, ako aj ďalšími mnohými organizáciami orientujúcimi sa na vzdelávanie vo vodnom hospodárstve, napr. SNK IWA - www.iwa.sk a AČE SR http://acesr.sk/

Vyvrcholením tohto snaženia, bolo podpísanie "Memoranda o porozumení" medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "
O spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva", a aj priamo medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky /Peter Žiga -minister/ a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave /Robert Redhammer - rektor/ "pri výchove, vzdelávaní a uplatnení mladých vodohospodárov". Do tejto aktivity boli zapojené aj TU Košice, TU Zvolen a EU Bratislava.

STU zabezpečuje tento druh vzdelávania na Stavebnej fakulte najmä v rámci študijných odborov Vodné stavby a vodné hospodárstvo (ale aj ďalších v bakalárskom aj magisterskom stupni) a technologicky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, najmä v rámci študijného programu Technológie ochrany životného prostredia (ale takisto aj v ďalších programoch).

Na základe analýz MŽ SR je tento sektor poddimenzovaný a absolventom do budúcna ponúka dlhdobo zaujímavé a udržateľné zamestnanie.
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Vodojem prof.Ing.arch. Emila Beluša v Trnave - dnes zásobuje vodou obyvateľov mesta Trnava.

Viete odkiaľ je voda vo vodojeme a ako sa tam dostala?
ZABEZPEČUJÚCE KATEDRY
KATEDRA HYDROTECHNIKY
KATEDRA GEOTECHNIKYKATEDRA ZDRAVOTNÉHO
A ENVIRONMENTÁLNEHO
INŽINIERSTVA
KATEDRA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJINY
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL