KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
OSVEDČOVATEĽ - BANKOVÉ SPOJENIE
PÍSOMNÁ SKÚŠKA

č. ú.: 7000084162/8180
K.S. 0308, V.S. 122000312
Štátna pokladnica
Výška úhrady za 1 skúšku
625,- EUR
 
+ 20% DPH = 125,- EUR
Osvedčovateľ  je platcom DPH !!!
SPOLU 750,- EUR
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
OSVEDČENIE NA PREVÁDZKOVANIE
VEREJNÝCH VODOVODOV
A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
ARCHÍV TERMÍNOV
AKTUALITY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL