KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
OSVEDČOVATEĽ - SKÚŠOBNÝ PORIADOK
AKTUALITY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702
Fax: +421 2 59 274 602
ivona.skultetyova@stuba.sk
celé znenie PDF
OSVEDČENIE NA PREVÁDZKOVANIE
VEREJNÝCH VODOVODOV
A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
Skúšobný poriadok č. 1/2003
Stavebná fakulta STU ako osvedčovateľ, zastúpená Katedrou zdravotného inžinierstva, z júna 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti skúškou pred odbornou komisiou a vydávanie osvedčení na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Stavebná fakulta STU, zastúpená Katedrou zdravotného inžinierstva (ďalej len osvedčovateľ), podľa § 6 zákona č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) a vyhlášky MP SR č. 124/2003 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Predmet skúšobného poriadku
(1) Skúšobný poriadok ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len skúšky), o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len osvedčenie).
Skúšobný poriadok obsahuje tieto prílohy:
Príloha 1) Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax, na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu.
Príloha 2) Žiadosť o osvedčenie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov
alebo verejných kanalizácií.
Príloha 3) Rozsah skúšky odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.
Príloha 4) Obsah zápisnice a prezencie.
Príloha 5) Výmer výšky úhrady za zabezpečenie skúšok a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Príloha 6) Vzor chronologického popisu formy vykonávania odbornej praxe požadovanej činnosti.
[Príloha č.1] [Príoha č.2  - ORD] [                     -PDF] [Príloha č.3] [Príloha č.4] [Príloha č.5] [Príloha č.6]
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL