KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NOVINKY
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  2013
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Publikácie
Publikácie Druh Rok
Agresívne vlastnosti vybraných zdrojov minerálnych vôd Slovenska
Fendeková, Miriam -- Božíková, Jarmila -- Vrábliková, Dana -- Porubská, Diana -- Kókaiová, Denisa
Agresívne vlastnosti vybraných zdrojov minerálnych vôd Slovenska. In Vplyv vody na geotechnické konštrukcie [elektronický zdroj] : Zborník 11. Slovenskej geotechnickej konferencie. Bratislava,SR, 3.-.4.6.2013. Bratislava: STU v Bratislave, 2013, s. 575--586. ISBN 978-80-227-3950-4.
prísp. v zbor. 2013
Analýza sedimentačných nádrží
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan
Analýza sedimentačných nádrží. In VODA 2013 : 10. bienální konference. Sborník přednášek a posterových sdělení. Poděbrady,ČR, 18.-20.9.2013. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, s. 347--350. ISBN 978-80-263-0506-4.
prísp. v zbor. 2013
Anthropogenic impacts on environment and quality of water supply
Kriš, Jozef -- Galík, Matúš -- Nemeš, Pavol
Anthropogenic impacts on environment and quality of water supply. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. : Ostrava,ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 139--144. ISBN 978-80-248-3000-1.
prísp. v zbor. 2013
Applicability of Existing Modelling Approaches for Simulation of Dispersion Phenomenon
Sokáč, Marek -- Velísková, Yvetta -- Berta, Pavel
Applicability of Existing Modelling Approaches for Simulation of Dispersion Phenomenon. In EWRA 2013. [elektronický zdroj] : 8th International conference.Water resources management in an interdisciplinary and changing context.Proceedings.Porto,Portugal,26.-29.6.2013. Porto: [B.m.], 2013, s. 733--741. ISBN 978-989-95557-8-5.
prísp. v zbor. 2013
Assessment of impacts on water quality caused by short-term storm discharges from urbanized catchment.
Sokáč, Marek -- Velísková, Yvetta -- Berta, Pavel
Assessment of impacts on water quality caused by short-term storm discharges from urbanized catchment. In Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems. : 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013. Sofia: SGEM, 2013, s. 39--46. ISBN 978-619-7105-02-5.
prísp. v zbor. 2013
Balneotechnické riešenie využitia vrtu ČKB-2A v kúpeľoch Červený Kláštor
Božíková, Jarmila -- Hronček, Miroslav
Balneotechnické riešenie využitia vrtu ČKB-2A v kúpeľoch Červený Kláštor. In Balneotechnické dni ´13 : Zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bojnice,SR,13.-15.5. 2013.Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 91--98. ISBN 978-80-227-3935-1.
prísp. v zbor. 2013
Bathing water quality and its monitoring in Slovakia
Kriš, Jozef a kol.
Bathing water quality and its monitoring in Slovakia. In Instalacje basenowe : Sympozjum. Zakopane,Polska,6.-8.3. 2013. Gliwice: Politechnika Ślaska, 2013, s. 133--145. ISBN 978-83-934758-1-0.
prísp. v zbor. 2013
Betrieb des Abwassersystem und die Massnahmen für die Reduktion des Negativeinflüsses des Abwassersystem zu zeiten des Hochwassers
Stanko, Štefan
Betrieb des Abwassersystem und die Massnahmen für die Reduktion des Negativeinflüsses des Abwassersystem zu zeiten des Hochwassers. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 115--122. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
CFD analysis of the inlet zone of a settling tank at the WWTP Humenné
Holubec, Michal -- Stanko, Štefan
CFD analysis of the inlet zone of a settling tank at the WWTP Humenné. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 157--164. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
CFD analysis of the inlet zone of a settling tank at the WWTP Humenné
Holubec, Michal -- Stanko, Štefan
CFD analysis of the inlet zone of a settling tank at the WWTP Humenné. In Water Management and Hydraulic Engineering : Book of abstracts.13th International Symposium. Bratislava,SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 41. ISBN 978-80-227-4002-9.
prísp. v zbor. 2013
Drenážny systém skládok odpadov a jeho účinok na ochranu ŽP pri povodniach
Galbová, Kristína -- Škultétyová, Ivona
Drenážny systém skládok odpadov a jeho účinok na ochranu ŽP pri povodniach. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 171--177. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Dvojrozmerné modelovanie pohybu znečisťujúcich látok v povrchovom toku
Berta, Pavel
Dvojrozmerné modelovanie pohybu znečisťujúcich látok v povrchovom toku. In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. VUT, Brno, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, ISBN 978-80-214-4670-0.
prísp. v zbor. 2013
Dvojrozmerné modelovanie pohybu znečisťujúcich látok v povrchovom toku
Berta, Pavel
Dvojrozmerné modelovanie pohybu znečisťujúcich látok v povrchovom toku. In Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia. Sborník anotací. Brno,ČR, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 312. ISBN 978-80-214-4669-4.
prísp. v zbor. 2013
Experimentálne sledovanie korózie a nárastu koróznej vrstvy na potrubí
Dubová, Vanda
Experimentálne sledovanie korózie a nárastu koróznej vrstvy na potrubí. In Voda Zlín 2013 : XVII. mezinárodní vodohospodářská konference.Sborník příspěvků. Zlín,ČR,14.-15.3.2013. Olomouc: Moravská vodárenská, 2013, s. 203--208. ISBN 978-80-260-3739-2.
prísp. v zbor. 2013
Filtration materials used in ground water treatment
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Molnár, Tomáš
Filtration materials used in ground water treatment. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 259--268. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
Generely odvodnenia miest a plány obnovy stokových sietí
Sokáč, Marek
Generely odvodnenia miest a plány obnovy stokových sietí. Urbanita : Časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji a rozvoji miest a o tvorbe krajiny Roč.25, č.2. s. 32--35. ISSN 0139-5912.
čl. v čas. 2013
Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
Kriš, Jozef -- Hanková, Martina -- Brtko, Juraj
Groundwater quality and protection in the Slovak Republic. Instal : Teoria i praktyka w instalacjach No. 3. s. 54--60. ISSN 1640-8160.
čl. v čas. 2013
Havarijné a krízové situácie v zásobovaní vodou v SR
Kriš, Jozef -- Galík, Matúš a kol.
Havarijné a krízové situácie v zásobovaní vodou v SR. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 119--129. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Hochwasserschutzlösung für die Siedlungsgebiete der Kleinen Karpaten
Šoltész, Andrej -- Szolgay, Ján -- Stanko, Štefan
Hochwasserschutzlösung für die Siedlungsgebiete der Kleinen Karpaten. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 49--56. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Hydraulics of the inlet zone of a settling tank
Holubec, Michal
Hydraulics of the inlet zone of a settling tank. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 49--59. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Infiltrácia podzemných vôd do stôk ako dôsledok povodňového stavu
Molnárová, Lenka -- Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan
Infiltrácia podzemných vôd do stôk ako dôsledok povodňového stavu. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 195--201. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Infiltrácia podzemných vôd do stokovej siete
Molnárová, Lenka
Infiltrácia podzemných vôd do stokovej siete. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 123--127. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Informačné technológie použité na lokalizáciu a odstraňovanie skrytých únikov
Tothová, Katarína -- Dubová, Vanda
Informačné technológie použité na lokalizáciu a odstraňovanie skrytých únikov. In Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : Zborník prednášok z konferencie. Bratislava,SR,3.5.2013. Liptovský Ján: PROHU s.r.o., 2013, s. 99--110. ISBN 978-80-89535-14-9.
prísp. v zbor. 2013
Kvalita vody na výtoku z ČOV
Hrudka, Jaroslav
Kvalita vody na výtoku z ČOV. In VODA 2013. : Monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov. Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie. Bratislava,SR, 29.5.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 75--82. ISBN 978-80-227-3949-8.
prísp. v zbor. 2013
Leachate generation in the MSW landfill
Galbová, Kristína -- Škultétyová, Ivona
Leachate generation in the MSW landfill. In Water Management and Hydraulic Engineering : Book of abstracts.13th International Symposium. Bratislava,SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 31. ISBN 978-80-227-4002-9.
prísp. v zbor. 2013
Leachate generation in the MSW landfill
Galbová, Kristína -- Škultétyová, Ivona
Leachate generation in the MSW landfill. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 287--292. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
Legislatívne zmeny pre balené liečivé vody
Božíková, Jarmila -- Lásková, Lenka
Legislatívne zmeny pre balené liečivé vody. In 45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : Zborník prednášok. Liptovský Ján,SR,12.-13.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 61--68. ISBN 978-80-227-4075-3.
prísp. v zbor. 2013
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
Kunštek, Michal
Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania. In Advances in Architectural,Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava,SR,30.10.2013.Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 831--835. ISBN 978-80-227-4102-6.
prísp. v zbor. 2013
Longitudinal dispersion coefficient evaluation methodology based on results of field measurements
Velísková, Yvetta -- Sokáč, Marek -- Berta, Pavel -- Bara, Márta
Longitudinal dispersion coefficient evaluation methodology based on results of field measurements. In Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems. : 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013. Sofia: SGEM, 2013, s. 205--212. ISBN 978-619-7105-02-5.
prísp. v zbor. 2013
Matematické modelovanie v environmentálnom inžinierstve
Hrudka, Jaroslav
Matematické modelovanie v environmentálnom inžinierstve. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 61--65. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Metodika návrhu efektívneho systému separovaného zberu v školských priestoroch
Staník, Viliam -- Galbová, Kristína
Metodika návrhu efektívneho systému separovaného zberu v školských priestoroch. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 179--185. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Model HELP a jeho aplikácia na skládke odpadov
Galbová, Kristína
Model HELP a jeho aplikácia na skládke odpadov. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 31--37. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Modelling the Impacts of CSO Events on Receiving Water Quality
Sokáč, Marek -- Velísková, Yvetta -- Dubová, Vanda
Modelling the Impacts of CSO Events on Receiving Water Quality. In EWRA 2013. [elektronický zdroj] : 8th International conference.Water resources management in an interdisciplinary and changing context.Proceedings.Porto,Portugal,26.-29.6.2013. Porto: [B.m.], 2013, s. 1217--1223. ISBN 978-989-95557-8-5.
prísp. v zbor. 2013
Modelovanie riadenia vodovodnej siete technikou data-mining
Tóthová, Katarína -- Krammer, Peter
Modelovanie riadenia vodovodnej siete technikou data-mining. In 45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : Zborník prednášok. Liptovský Ján,SR,12.-13.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 183--192. ISBN 978-80-227-4075-3.
prísp. v zbor. 2013
Modifikovaný klinoptilolit v odstraňovaní železa a mangánu z vody
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Molnár, Tomáš
Modifikovaný klinoptilolit v odstraňovaní železa a mangánu z vody. In Voda Zlín 2013 : XVII. mezinárodní vodohospodářská konference.Sborník příspěvků. Zlín,ČR,14.-15.3.2013. Olomouc: Moravská vodárenská, 2013, s. 77--82. ISBN 978-80-260-3739-2.
prísp. v zbor. 2013
Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z domových čistiarní
Turzová, Beáta
Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z domových čistiarní. In VODA 2013. : Monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov. Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie. Bratislava,SR, 29.5.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 89--97. ISBN 978-80-227-3949-8.
prísp. v zbor. 2013
Moving forward with sewerage connection
Mahríková, Ivana -- Kriš, Jozef -- Škultétyová, Ivona
Moving forward with sewerage connection. In IWA Yearbook 2013. London: International Water Association, 2013, s. 35--36. ISBN 9781780405445.
prísp. v zbor. 2013
Možnosti decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd
Turzová, Beáta
Možnosti decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd. In Ekológia a environmentalistika. : Zborník príspevkov doktorandov z 10. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. Zvolen,SR,23.5.2013. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 113--121. ISBN 978-80-228-2526-9.
prísp. v zbor. 2013
Možnosti využitia zelených striech v podnikových a priemyselných areáloch
Sokáč, Marek -- Berta, Pavel
Možnosti využitia zelených striech v podnikových a priemyselných areáloch. In 45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : Zborník prednášok. Liptovský Ján,SR,12.-13.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 193--202. ISBN 978-80-227-4075-3.
prísp. v zbor. 2013
Mülldeponien und die Gefahr der Kontaminierung durch Hochwasser
Škultétyová, Ivona
Mülldeponien und die Gefahr der Kontaminierung durch Hochwasser. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 103--113. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Nakladanie so splaškovými vodami zo sídelných útvarov
Hrudka, Jaroslav
Nakladanie so splaškovými vodami zo sídelných útvarov. In Ekológia a environmentalistika. : Zborník príspevkov doktorandov z 10. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. Zvolen,SR,23.5.2013.Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 33--40. ISBN 978-80-228-2526-9.
prísp. v zbor. 2013
Nikel v pitnej vode a možnosti jeho odstraňovania
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Molnár, Tomáš
Nikel v pitnej vode a možnosti jeho odstraňovania. In Voda Zlín 2013 : XVII. mezinárodní vodohospodářská konference.Sborník příspěvků. Zlín,ČR,14.-15.3.2013. Olomouc: Moravská vodárenská, 2013, s. 107--112. ISBN 978-80-260-3739-2.
prísp. v zbor. 2013
Notzustände und kritische situationen bei der trinkwasserversorgung in der ganzen Slowakischen republik
Kriš, Jozef -- Galík, Matúš a kol.
Notzustände und kritische situationen bei der trinkwasserversorgung in der ganzen Slowakischen republik. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 120--131. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Numerické modelovanie šírenia sa znečistenia v zmiešavacích zónach
Sokáč, Marek -- Berta, Pavel
Numerické modelovanie šírenia sa znečistenia v zmiešavacích zónach. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 217--222. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
oboznámenie sa s projektom Reader
Berta, Pavel -- Sokáč, Marek
oboznámenie sa s projektom Reader. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 11--18. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Odpadové hospodárstvo obchodných reťazcov na Slovensku
Staník, Viliam
Odpadové hospodárstvo obchodných reťazcov na Slovensku. In Ekológia a environmentalistika. : Zborník príspevkov doktorandov z 10. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. Zvolen,SR,23.5.2013. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 97--103. ISBN 978-80-228-2526-9.
prísp. v zbor. 2013
Odstraňovanie antimónu z vody sorpčnými materiálmi AsMet a GEH
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Nemeš, Pavol -- Munka, Karol
Odstraňovanie antimónu z vody sorpčnými materiálmi AsMet a GEH. In Pitná voda 2013 : Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice,SR, 8.-10.10.2013.Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013, s. 159--166. ISBN 978-80-971272-1-3.
prísp. v zbor. 2013
Odstraňovanie tvrdosti vody pomocou vybraných filtračných materiálov
Hanusová, Anna
Odstraňovanie tvrdosti vody pomocou vybraných filtračných materiálov. In Advances in Architectural,Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava,SR,30.10.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 781--786. ISBN 978-80-227-4102-6.
prísp. v zbor. 2013
Odstraňovanie železa a mangánu z vody v UV Kúty modifikovaným clinoptilolitom
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján
Odstraňovanie železa a mangánu z vody v UV Kúty modifikovaným clinoptilolitom. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, Bratislava, 18.6.2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov.Bratislava: STU v Bratislave FCHPT, 2013, s. 116--121. ISBN 978-80-227-3965-8.
prísp. v zbor. 2013
Pollutant Spreading in Small Adjustive Stream
Velísková, Yvetta -- Sokáč, Marek -- Halaj, Peter -- Bara, Márta -- Dulovičová, Renáta -- Schügerl, Radoslav
Pollutant Spreading in Small Adjustive Stream. In EWRA 2013. [elektronický zdroj] : 8th International conference.Water resources management in an interdisciplinary and changing context.Proceedings.Porto,Portugal,26.-29.6.2013. Porto: [B.m.], 2013, s. 489--497. ISBN 978-989-95557-8-5.
prísp. v zbor. 2013
Posúdenie objektov v sedimentačných nádržiach
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan
Posúdenie objektov v sedimentačných nádržiach. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 223--227. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
Rusnák, Dušan
Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 112--119. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Potreba monitoringu hladiny podzemnej vody pre návrh stokovej siete
Molnárová, Lenka
Potreba monitoringu hladiny podzemnej vody pre návrh stokovej siete. In VODA 2013. : Monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov. Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie. Bratislava,SR, 29.5.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 83--88. ISBN 978-80-227-3949-8.
prísp. v zbor. 2013
Praktické skúsenosti z navrhovania a posudzovania stokovej siete systémom SeWaCAD
Stanko, Štefan
Praktické skúsenosti z navrhovania a posudzovania stokovej siete systémom SeWaCAD. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 127--132. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Prevádzka kanalizačnej siete a opatrenia na redukciu negatívneho vplyvu kanalizácie v čase povodne
Stanko, Štefan
Prevádzka kanalizačnej siete a opatrenia na redukciu negatívneho vplyvu kanalizácie v čase povodne. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 105--112. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Prírodné liečivé zdroje v kúpeľoch Bojnice
Božíková, Jarmila -- Vandrová, Gabriela
Prírodné liečivé zdroje v kúpeľoch Bojnice. In Balneotechnické dni ´13 : Zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bojnice,SR,13.-15.5. 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 3--12. ISBN 978-80-227-3935-1.
prísp. v zbor. 2013
Prírodné zeolity s vrstvou MnO2 na povrchu v úprave vody
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján
Prírodné zeolity s vrstvou MnO2 na povrchu v úprave vody. In 45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : Zborník prednášok. Liptovský Ján,SR,12.-13.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 203--210. ISBN 978-80-227-4075-3.
prísp. v zbor. 2013
Problematika vplyvu hladiny podzemnej vody na stokovú sieť
Molnárová, Lenka -- Turzová, Beáta -- Stanko, Štefan
Problematika vplyvu hladiny podzemnej vody na stokovú sieť. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 328--335. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Protipovodňová ochrana kanalizačného systému
Molnárová, Lenka -- Rusnák, Dušan
Protipovodňová ochrana kanalizačného systému. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 179--188. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Recyklácia modelovaná metódou LCA
Staník, Viliam -- Knápek, Ivo -- Vlčej, Jozef -- Košíková, Alžbeta a kol.
Recyklácia modelovaná metódou LCA. Odpady : Odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov Roč. 13, č. 2. s. 22--23. ISSN 1335-7808.
čl. v čas. 2013
Risk assessment for landfill
Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan -- Galbová, Kristína
Risk assessment for landfill. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 319--324. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
Risk assessment for landfill
Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan -- Galbová, Kristína
Risk assessment for landfill. In Water Management and Hydraulic Engineering : Book of abstracts.13th International Symposium. Bratislava,SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 78. ISBN 978-80-227-4002-9.
prísp. v zbor. 2013
Satellite technologies in water management
Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Holubec, Michal
Satellite technologies in water management. In Water Management and Hydraulic Engineering : Book of abstracts.13th International Symposium. Bratislava,SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 74. ISBN 978-80-227-4002-9.
prísp. v zbor. 2013
Satellite technologies in water management
Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Holubec, Michal
Satellite technologies in water management. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 345--358. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
Selected drugs in the water and the ways of their removal
Kunštek, Michal -- Mackuľak, Tomáš -- Ilavský, Ján -- Bodík, Igor
Selected drugs in the water and the ways of their removal. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 101--105. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Sewage sludge treatment and reuse
Mahríková, Ivana
Sewage sludge treatment and reuse. In Water Management and Hydraulic Engineering : Book of abstracts.13th International Symposium. Bratislava,SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 55. ISBN 978-80-227-4002-9.
prísp. v zbor. 2013
Sewage sludge treatment and reuse
Mahríková, Ivana
Sewage sludge treatment and reuse. In Water Management and Hydraulic Engineering : Proceedings of the 13th International Symposium. Bratislava, SR, 9.-12.9.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 311--318. ISBN 978-80-227-4003-6.
prísp. v zbor. 2013
Simulovanie biologického stupňa čistiarne odpadových vôd
Hanusová, Anna -- Derco, Ján
Simulovanie biologického stupňa čistiarne odpadových vôd. In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. VUT, Brno, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 10. ISBN 978-80-214-4670-0.
prísp. v zbor. 2013
Skládka komunálnych odpadov a riziko kontaminácie v dôsledku povodne
Škultétyová, Ivona
Skládka komunálnych odpadov a riziko kontaminácie v dôsledku povodne. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 95--104. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Sludge disposal and wastewater treatment in the region of Bratislava
Kriš, Jozef -- Galík, Matúš -- Ivanič, Gejza -- Kvassay, Vladimír
Sludge disposal and wastewater treatment in the region of Bratislava. Water Practice & Technology Vol.8, No. 2. s. 286--303. ISSN 1751-231X.
čl. v čas. 2013
Snehová pokrývka, vstup do systému tvorby minerálnych vôd
Božíková, Jarmila -- Bodiš, Dušan
Snehová pokrývka, vstup do systému tvorby minerálnych vôd. In Balneotechnické dni ´13 : Zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bojnice,SR,13.-15.5. 2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 35--42. ISBN 978-80-227-3935-1.
prísp. v zbor. 2013
Stanovenie agresivity vody
Galík, Matúš
Stanovenie agresivity vody. In Advances in Architectural,Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava,SR,30.10.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 775--780. ISBN 978-80-227-4102-6.
prísp. v zbor. 2013
Stavba aquaparku Thermal Oravice, 2. diel, technické a technologické zariadenia
Kriš, Jozef -- Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan
Stavba aquaparku Thermal Oravice, 2. diel, technické a technologické zariadenia. Stavebnictví : Časopis stavebních inženýrů,techniků a podnikatelů Roč. 7, č. 1. s. 48--53. ISSN 1802-2030.
čl. v čas. 2013
Strukturální poruchy vodovodních potrubí
Kriš, Jozef -- Hanková, Martina
Strukturální poruchy vodovodních potrubí. TZB Haustechnik : Odborný recenzovaný časopis z oblasti TZB a techniky prostředí Roč. 6, č. 4. s. 42--44. ISSN 1803-4802.
čl. v čas. 2013
Strukturelle strörungen der wasserleitungen
Kriš, Jozef -- Hanková, Martina
Strukturelle strörungen der wasserleitungen. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 132--143. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Štruktúra porúch vodovodných sietí
Kriš, Jozef -- Hanková, Martina
Štruktúra porúch vodovodných sietí. Stavebnictví : Časopis stavebních inženýrů,techniků a podnikatelů Roč. 7, č. 9. s. 56--61. ISSN 1802-2030.
čl. v čas. 2013
Štrukturálne poruchy vodovodných potrubí
Kriš, Jozef -- Hanková, Martina a kol.
Štrukturálne poruchy vodovodných potrubí. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : 18. mezinárodní konference. Sborník referátů. Karlovy Vary, ČR, 7.6.2013. Praha: ČKAIT , 2013, s. 131--140. ISBN 978-80-87438-37-4.
prísp. v zbor. 2013
Štúdium vlastností oxidu chloričitého, podmienky obmedzovania tvorby DBPs
Tkáčová, Jana -- Božíková, Jarmila
Štúdium vlastností oxidu chloričitého, podmienky obmedzovania tvorby DBPs. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie Roč. 56, č. 5-6. s. 12--15. ISSN 0322-886X.
čl. v čas. 2013
Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov
Tóthová, Katarína -- Krammer, Peter -- Gibala, Tomáš
Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov. In Pitná voda 2013 : Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice,SR, 8.-10.10.2013. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013, s. 67--73. ISBN 978-80-971272-1-3.
prísp. v zbor. 2013
Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov
Tóthová, Katarína -- Krammer, Peter -- Gibala, Tomáš
Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov. In Pitná voda 2013 : Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice,SR, 8.-10.10.2013. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013, s. 67--73. ISBN 978-80-971272-1-3.
prísp. v zbor. 2013
Technological Tests of Antimony Removal from Groundwater Contaminated by Mining Activities
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Munka, Karol
Technological Tests of Antimony Removal from Groundwater Contaminated by Mining Activities. In Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems. : 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013. Sofia: SGEM, 2013, s. 349--356. ISBN 978-619-7105-02-5.
prísp. v zbor. 2013
Temporal changes of corrosion losses and corrosion rates in water pipes
Dubová, Vanda -- Sokáč, Marek
Temporal changes of corrosion losses and corrosion rates in water pipes. Food and Environment Safety Vol.12, Iss. 1. s. 30--37. ISSN 2068-6609.
čl. v čas. 2013
The quality of life and the school environment
Škultétyová, Ivona
The quality of life and the school environment. Proceedings of Engineering Academy of Armenia Vol. 21. s. 53. ISSN 1829-0043.
čl. v čas. 2013
Územné regulatívy odvodnenia miest
Sokáč, Marek
Územné regulatívy odvodnenia miest. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 147--154. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Veľkosť zmiešavacej zóny v závislosti od konštrukcie výustného objektu
Berta, Pavel
Veľkosť zmiešavacej zóny v závislosti od konštrukcie výustného objektu. In Advances in Architectural,Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava,SR,30.10.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 769--774. ISBN 978-80-227-4102-6.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv centralizovaného odvádzania dažďových vôd na mikroregión
Turzová, Beáta -- Molnárová, Lenka
Vplyv centralizovaného odvádzania dažďových vôd na mikroregión. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 313--319. ISBN 978-80-89062-94-2.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv hladiny podzemnej vody na návrh stokovej siete
Molnárová, Lenka
Vplyv hladiny podzemnej vody na návrh stokovej siete. In Ekológia a environmentalistika. : Zborník príspevkov doktorandov z 10. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. Zvolen,SR,23.5.2013.Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 79--86. ISBN 978-80-228-2526-9.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv kvality vody na účinnosť odstraňovania Fe a Mn z vody v UV Kúty
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Kunštek, Michal
Vplyv kvality vody na účinnosť odstraňovania Fe a Mn z vody v UV Kúty. In Pitná voda 2013 : Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice,SR, 8.-10.10.2013.Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013, s. 167--174. ISBN 978-80-971272-1-3.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv povodňových stavov na skládku komunálneho odpadu
Škultétyová, Ivona -- Galbová, Kristína -- Ozaňaková, Anna
Vplyv povodňových stavov na skládku komunálneho odpadu. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 161--170. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv stokovej siete na dažďové nádrže v čase povodňových stavov
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan -- Holubec, Michal
Vplyv stokovej siete na dažďové nádrže v čase povodňových stavov. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 189--194. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv vybraných filtračných materiálov na účinnosť odstraňovania tvrdosti vody
Hanusová, Anna -- Ilavský, Ján
Vplyv vybraných filtračných materiálov na účinnosť odstraňovania tvrdosti vody. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Zborník. Kočovce, SR,13.-15.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 39--48. ISBN 978-80-227-4077-7.
prísp. v zbor. 2013
Vplyv výustného objektu na zmiešavaciu dĺžku
Berta, Pavel
Vplyv výustného objektu na zmiešavaciu dĺžku. In 25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava,SR,7.11.2013. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2013, ISBN 978-80-88907-85-5.
prísp. v zbor. 2013
Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií
Štefanec, Branislav
Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií. In Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia. Sborník anotací. Brno,ČR, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 319. ISBN 978-80-214-4669-4.
prísp. v zbor. 2013
Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií
Štefanec, Branislav
Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií. In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. VUT, Brno, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, ISBN 978-80-214-4670-0.
prísp. v zbor. 2013
Využitie CFD pre analýzu zabezpečenia objektov ČOV pred povodňami
Holubec, Michal
Využitie CFD pre analýzu zabezpečenia objektov ČOV pred povodňami. In 12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Tatranská Lomnica,SR,25.-27.11.2013. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 155--160. ISBN 978-80-89385-27-0.
prísp. v zbor. 2013
Využitie vrtu ČKB-2A v Červený Kláštor
Božíková, Jarmila -- Hronček, Miroslav
Využitie vrtu ČKB-2A v Červený Kláštor. Bazén & Sauna Roč.20, č. 5/6. s. 28--31. ISSN 1211-541X.
čl. v čas. 2013
Water leakages in public water supply system and how to prevent them
Tóthová, Katarína -- Haluska, Juraj
Water leakages in public water supply system and how to prevent them. Journal of Life Sciences Vol. 7, No. 6. s. 677--685. ISSN 1934-7391.
čl. v čas. 2013
Water quality - monitoring of corrosion losses and corrosion rate in water pipes
Dubová, Vanda -- Sokáč, Marek
Water quality - monitoring of corrosion losses and corrosion rate in water pipes. In Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems. : 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013. Sofia: SGEM, 2013, s. 441--448. ISBN 978-619-7105-02-5.
prísp. v zbor. 2013
Water treatment
Kriš, Jozef -- Kyncl, Miroslav -- Hanková, Martina -- Galík, Matúš
Water treatment. Ostrava: Montanex a.s., 2013. 285 s. ISBN 978-80-7225-389-0.
monografie 2013
Water treatment and water supply, Part I. Water treatment
Kriš, Jozef a kol.
Water treatment and water supply, Part I. Water treatment. Bratislava: nakladateľstvo STU, 2013. 294 s. ISBN 978-80-227-3948-1.
monografie 2013
What influences the sanitation level
Stanko, Štefan
What influences the sanitation level. Proceedings of Engineering Academy of Armenia Vol. 21. s. 51. ISSN 1829-0043.
čl. v čas. 2013
Zásobovanie a hospodárenie s pitnou vodou vo verejných vodovodoch
Kriš, Jozef -- Galík, Matúš
Zásobovanie a hospodárenie s pitnou vodou vo verejných vodovodoch. In VODA 2013 : 10. bienální konference. Sborník přednášek a posterových sdělení. Poděbrady,ČR, 18.-20.9.2013. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, s. 55--62. ISBN 978-80-263-0506-4.
prísp. v zbor. 2013
Zmiešavacie zóny v zmysle NV č. 270/2010 Z.z.
Sokáč, Marek -- Berta, Pavel
Zmiešavacie zóny v zmysle NV č. 270/2010 Z.z. In 45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : Zborník prednášok. Liptovský Ján,SR,12.-13.11.2013. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2013, s. 69--76. ISBN 978-80-227-4075-3.
prísp. v zbor. 2013
Zneškodňovanie odpadových v oblastiach bez verejnej kanalizácie
Mahríková, Ivana
Zneškodňovanie odpadových v oblastiach bez verejnej kanalizácie. In Sanhyga 2013 : 18. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. Piešťany, SR, 17.-18.10.2013. Bratislava: SSTP, 2013, s. 143--148. ISBN 978-80-89216-58-1.
prísp. v zbor. 2013

 
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL