KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
doc. Ing. DUŠAN RUSNÁK, PhD.   (1952-2014)
osobnosti
..
Dňa 27. apríla 2014 nás náhle, vo veku 62 rokov, opustil doc.Ing. Dušan Rusnák, PhD., ktorý bol dlhoročným členom Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

V doc. Rusnákovi tak stráca vodohospodárska vedecká a odborná verejnosť významného odborníka v oblasti mestskej hydrológie, hydraulike stokových sietí, v oblasti stokovania a čistenia odpadových vôd ako aj odborníka vo vodnom hospodárstve.

Doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., sa narodil v Zlatej Idke 8. januára 1952. Vysokoškolské štúdium ukončil v r. 1976 na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so špecializáciou Zdravotné inžinierstvo. Na Katedru nastúpil 1.8.1976 ako odborný asistent. V roku 1983 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Dňa 1.3.1988 bol menovaný za docenta. V období od októbra 1987 do decembra 1989 pôsobil vo funkcii prodekana Stavebnej fakulty SVŠT. Od februára 1997 do februára 2002 bol vedúcim Katedry zdravotného inžinierstva a od februára 2002 vedúcim oddelenia kanalizácií na Katedre zdravotného inžinierstva.

Pedagogický proces zabezpečoval vo všetkých predmetoch súvisiacich s odkanalizovaním a čistením odpadových vôd. Zvlášť sa špecializoval v oblasti hydrológie urbanizovaných území, hydraulike stokových sietí a ich objektov a objektov čistiarní odpadových vôd. Veľkú časť informácií na prednáškach odovzdával tiež zo skúseností získaných z vlastnej vedeckovýskumnej činnosti. Poznatky z problematiky stokovania si prehĺbil aj na dvoch dlhodobých pobytoch v zahraničí.

V roku 1993 sa stal autorizovaným stavebným inžinierom SKSI, členom technickej komisie č.1 "Vodovody a kanalizácie" a predsedom subkomisie "Kanalizácie". Od roku 1999 bol členom Asociácie čistiarenských expertov v SR, od roku 2004 vykonával funkciu podpredsedu komisárov pre overovanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Bol členom Slovenského národného komitétu IWA.

Vo vedecko-výskumnej činnosti bol vedúcim mnohých projektov VEGA, KEGA a riešiteľom APVV a zahraničných projektov NATO, TEMPUS, členom riešiteľského kolektívu Centrum excelentnosti protipovodňovej  ochrany územia, špecializoval sa prevažne na tematiku v oblasti odkanalizovania urbanizovaných území, stokovania a čistenia odpadových vôd.

Počas svojho pôsobenia na fakulte mal veľmi bohatú publikačnú činnosť, v rámci ktorej formuloval viacero odborných a vedeckých záverov a odporúčaní využívaných v kanalizačnej teórii a praxi.

Riešil témy týkajúce sa hydraulických strát trením pri tlakovom prúdení odpadových vôd; spôsoby výpočtu podmienok beznánosového režimu v stokách; matematické modely na výpočet výdatností náhradných dažďov s platnosťou pre celé územie Slovenska; hodnotenie vplyvu odľahčovacích komôr na kvalitu vôd v povrchových tokoch bilančnými parametrami; aplikáciu princípu prípustného podielu ročne odľahčovaných vôd vo výpočtoch objemu kanalizačných dažďových nádrží spojených s odľahčovaním v podmienkach Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu na výpočet náhradných dažďov pre priamy výpočet objemov detenčných ako aj retenčných nádrží, či iných vsakovacích objektov. Venoval sa decentralizovanému odvodneniu urbanizovaných území, kde svoju pozornosť upriamil na zefektívnenie postupov pri výpočte vsakovacích zariadení rôznych druhov.

Dlhodobo pôsobil vo funkcii predsedu komisií pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, na Fakulte stavebnej ČVUT v Prahe a na VUT v Brne.

Bol školiteľom početných bakalárskych a diplomových prác a školiteľom doktorandov.

Počas svojej kariéry publikoval mnoho odborných a vedeckých príspevkov v domácich i zahraničných časopisoch, pravidelne sa aktívne zúčastňoval vedeckých a odborných konferencií doma aj v zahraničí. Bol recenzentom viacerých dočasných vysokoškolských učebníc, oponentom pre riešenie mnohých vedeckých a odborných úloh v oblasti vodného hospodárstva.

Doc. Rusnák aktívne pracoval až do času, keď mu náhla zmena zdravotného stavu túto činnosť znemožnila a po krátkej chorobe nás náhle opustil.

Pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov, mu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave udelil vyznamenanie - Plaketa akademika Bellu za prínos v oblasti vodného hospodárstva na Slovensku.

V docentovi Rusnákovi strácame odborníka, ktorý v oblasti vodného hospodárstva vykonal mnoho práce a jeho náhly odchod nie je len stratou odborníka ale aj človeka, ktorý bol obklopený množstvom priateľov. Jeho životnú púť stále sprevádzali spomienky na rodnú obec, ktorá mala na jeho celoživotnú púť vplyv a ktorej význam zdôrazňoval pri každej vhodnej príležitosti.

Ľudskosť, spolupatričnosť, túžba po poznaní a nesmierna vitalita boli jeho hnacou silou, ktorá bola tak nesmierna, že pozitívne zasiahla každého v jeho okolí a do našich myslí vniesla nádej, silu a vieru. Vynikal pracovitosťou a zodpovedným prístupom k riešeniu problémov, čo vyžadoval aj od študentov a svojich spolupracovníkov. Jeho študenti boli a sú v praxi uznávaní a hrdí na svojho učiteľa.

Česť jeho pamiatke

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL