KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
granty mladých
Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov na STU.
Grantový program podporený rektorom STU prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.
Projekt:

Akronym:

Zodp.riešiteľ:

Rozpočet
Návrh efektívneho separovaného zberu odpadov v prostredí Stavebnej fakulty

NEFSEP

Galbová Kristína, Ing.,  Staník Viliam, Ing.

1000 EUR
kristina.galbova@stuba.sk
ANOTÁCIA PROJEKTU
Projekt je zameraný na zavedenie vhodnejšieho - efektívnejšieho systému separácie odpadu vo vybranej inštitúcii, ktorý by vo väčšej miere motivoval zamestnancov a návštevníkov danej inštitúcie separovať jednotlivé zložky z komunálneho odpadu. Vzhľadom k tomu, že separovanie odpadu nie je dobrovoľná činnosť, ale v zmysle zákona o odpadoch je to povinnosť, riešitelia si kladú za cieľ rozšíriť doteraz získané informácie a poznatky z oblasti nakladania s komunálnym odpadom a na ich základe spracovať metodiku návrhu systému separovaného zberu.

Realizovať - zaviesť ju vo vybranej inštitúcii, ktorou je Stavebná fakulta STU, nakoľko je tu značný potenciál pre realizáciu primárneho triedenia komunálneho odpadu. Analýzou vplyvov rôznych faktorov, napr. počet, typ, veľkosť, materiál, označenie, umiestnenie zbernej nádoby, frekvencia jej vyprázdňovania a pod., ako aj na základe kalibrácie a verifikácie tohto systému a zovšeobecnením výsledkov vykonaného výskumu docieliť zvýšenie efektivity systémov separovaného zberu a výsledky svojho výskumu zverejniť formou časopiseckého článku doma, prípadne v zahraničí.

Úspešnou realizáciou výskumného projektu a zmysluplnou aplikáciou získaných výstupov v každodennom živote sa docieli zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia v zariadeniach takého typu akou je Stavebná fakulta STU.

2013
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL