KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
prof. Ing. PAVEL URCIKÁN, DrSc.   (1933-2011)
osobnosti
..
Po vyše dvadsaťročnom statočnom boji so zákernou chorobou nás prof. Ing. Pavel Urcikán, DrSc. navždy opustil dňa 6.10.2011 .

Vodohospodárska vedecká a odborná verejnosť v ňom stratila významného odborníka v oblasti mestskej hydrológie a v hydraulike stokových sietí. Narodil sa 15. 6. 1929 v Liptovskom Mikuláši. Už v štvrtom roku života stratil svojho otca. Vyštudoval gymnázium v rodnom meste, kde sa venoval športu, najmä futbalu a hokeju v oddiele Partizán Mikuláš. Po príchode na štúdia do Bratislavy sa stal členom športového klubu Slávia Bratislava. Neskôr pôsobil ako tréner mládežníckeho hokejového klubu Slovan, kde na žiackych hokejových turnajoch postupne objavil talentovaných hokejistov bratov Šťastných. Peter Šťastný uvádza Pavla Urcikána ako svojho mládežníckeho trénera aj vo svojej spomienkovej knihe.

Po ukončení Fakulty inžinierskeho staviteľstva na SVŠT v Bratislave a nástupe na jej Katedru zdravotného inžinierstva za asistenta v roku 1957, sa začal systematicky venovať problematike stokových sietí, najmä mestskej hydrológii a hydraulike stôk a kanalizačných objektov. Počas pôsobenia na Stavebnej fakulte vyučoval predmety súvisiace s návrhom, stavbou a prevádzkou kanalizačných stavieb. Svoje praktické cvičenia a prednášky vždy aktualizoval a obohacoval o najnovšie odborné a vedecké poznatky, ktoré získaval intenzívnym štúdiom domácej a zahraničnej literatúry. Veľkú časť informácií na prednáškach odovzdával tiež zo skúseností získaných z vlastnej vedeckovýskumnej činnosti. Poznatky z problematiky stokovania si prehlboval na dvoch dlhodobých pobytoch v zahraničí.

Kandidátom technických vied sa stal 5. 7. 1973, docentom bol vymenovaný 1. 10. 1976. Titul doktora technických vied obhájil 28. 9. 1988 a za profesora bol vymenovaný 1. 10. 1989.

Počas svojho pôsobenia na fakulte mal veľmi bohatú publikačnú činnosť, v rámci ktorej formuloval viacero odborných a vedeckých záverov a odporúčaní využívaných v kanalizačnej teórii a praxi.

Z nich treba spomenúť: závislosti na výpočet hydraulických strát trením pri tlakovom prúdení odpadových vôd; spôsob výpočtu podmienok beznánosového režimu v stokách; matematické modely na výpočet výdatností náhradných dažďov s platnosťou pre celé územie Slovenska; nový spôsob výpočtu hodnoty výdatnosti medzného dažďa, ktorý zohľadňuje viaceré faktory vplývajúce naň v priebehu zrážkového a odtokového procesu; hodnotenie vplyvu odľahčovacích komôr na kvalitu vôd v povrchových tokoch bilančnými parametrami; aplikáciu princípu prípustného podielu ročne odľahčovaných vôd vo výpočtoch objemu kanalizačných dažďových nádrží spojených s odľahčovaním v podmienkach Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu na výpočet náhradných dažďov pre priamy výpočet objemov detenčných ako aj retenčných nádrží, či iných vsakovacích objektov. V posledných rokoch predmetom jeho záujmu bolo zefektívnenie postupov pri výpočte vsakovacích zariadení rôznych druhov.

Na dokreslenie jeho vedeckého profi lu treba uviesť, že okrem stoviek inžinierov vychoval piatich kandidátov technických vied, bol autorom 11 dočasných vysokoškolských učebníc a jednej celoštátnej vysokoškolskej príručky, pravidelne publikoval a vystupoval na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí.

Prof. Urcikán bol v roku 1990 hospitalizovaný a neskôr zo zdravotných dôvodov musel odísť do dôchodku. Stalo sa tak po zaslúženom vymenovaní za riadneho profesora.

Svoje bohaté vedomosti však naďalej odovzdával svojim bývalým študentom, neskôr kolegom a spolupracovníkom. Ako spoluriešiteľ naďalej aktívne pracoval na riešených grantových projektoch Katedry na oddelení stokovania a čistenia odpadových vôd. Dôkazom jeho aktivity a pracovitosti je aj skutočnosť, že bol hlavným nositeľom prípravy súboru troch dielov skrípt Stokovanie, ktoré boli vydané v rokoch 2004 až 2008. Uvedený súbor komplexne pokrýva celú oblasť odkanalizovania miest a obcí a je porovnateľný s obdobnými publikáciami známymi v zahraničí.

Prof. Urcikán, DrSc. bol počas pôsobenia na fakulte za jeho aktivity viackrát odmenený prakticky všetkými existujúcimi oceneniami, naposledy mu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 2008 udelil pamätnú plaketu pri príležitosti 70. výročia založenia Stavebnej fakulty.

Prof. Urcikán bol veľkým fanúšikom umenia, zaujímala ho najmä hudba, fi lm a divadlo. Počas pôsobenia na fakulte bol však odovzdaný svojej práci, ktorá ho plne pohlcovala.

Vynikal pracovitosťou a zodpovedným prístupom k riešeniu problémov, čo vyžadoval aj od študentov a svojich spolupracovníkov. Vážený pán profesor, v mene Vašich kolegov, v mene vodohospodárskej vedeckej a odbornej verejnosti, v ktorej ste zaujímali popredné miesto, Vám dávame posledné zbohom na ceste, z ktorej pre smrteľníkov niet návratu.

Česť Vašej pamiatke.

doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.,
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Za profesorom Pavlom Urcikánom
Trebišov, 1988
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL