KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VEDA a VÝSKUM - PROJEKTY
update 6/1/2014
Grantové úlohy a projekty riešené v súčasnosti a od roku 2003 na Katedre ZEI
Nová stránka 1

 

2017 APVV (APVV-0372-12) 2013-2017 Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie   Stanko Š.
           
2015 VEGA (1/0691/13) 2013-2015 Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach   Sokáč M.
           
2014 APVV (APW-0274-10) 2011-2014 Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch   Sokáč M.
           
  VEGA (1/1079/12) 2012-2014 Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia   Stanko Š.
           
    (1/1243/12) 2012-2014 Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia   Barloková D.
           
           
2013 Joint Projects (NETWATER-159311) 2010-2013 Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi   Kriš J.
         
  DeWaLOP 2007-2013 DeWaLoP - Developing Water Loss Prevention  Tóthová K.
           
    (SWAN 158982) 2010-2013 Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií.   Kriš J.
           
  VEGA (1/1143/11) 2011-2013 Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na   Kriš J.
           
2011 APVV (APVV-0379-07) 2008-2011 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody   Barloková D.
           
  KEGA (3/7452/09) 2009-2011 Odkanalizovanie urbanizovaných území   Rusnák D.
           
  SR - Rakúsko (64s0002) 2009-2011 Tools for urban water infrastructure managment   Stanko Š.
           
  VEGA (1/0510/09) 2009-2011 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody   Barloková D.
           
    (1/0559/10) 2010-2011 Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi   Škultétyová I.
           
2010 VEGA (1/0854/08) 2008-2010 Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie   Stanko Š.
           
    (2/0101/08) 2008-2010 Určenie závislostí disperzných javov od hlavných hydraulických parametrov tokov   Sokáč M.
           
2009 KEGA (3/5125/07) 2007-2009 Vodárenstvo II   Kriš J.
           
  VEGA (1/4208/07) 2007-2009 Management kvality vody vo vodárenských systémoch.   Ilavský J.
           
2008 VEGA (1/3313/06) 2006-2008 Hodnotenie vodárenských dopravných systémov.   Kriš J.
           
2007 APVV (APVT-20-031804) 2005-2007 Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch   Tóthová K.
           
  VEGA (1/2137/05) 2005-2007 Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou.   Tóthová K.
           
    (1/2138/05) 2005-2007 Systémová analýza skladby komunálneho odpadu.   Čermák O.
           
    (1/2145/05) 2005-2007 Rozvoj  a zlepšenie  infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia.   Čermáková M.
           
    (1/2154/05) 2005-2007 Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch.   Stanko Š.
           
    (1/2158/05) 2005-2007 Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí   Sokáč M.
           
2005 KEGA (3/1140/03) 2003-2005 Vodárenstvo I.   Kriš J.
           
  VEGA (1/0310/03) 2003-2005 Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov   Rusnák D.
           
    (1/0324/03) 2003-2005 Management vodárenských dopravných systémov   Kriš J.
           
2004 Energy, environment and sustainable development (EESD) (EVK4-CT-2002-00087) 2002-2004 Pouižitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj stratégie integrovaného odpadového hospodárstva pre mestá aregióny s rýchlym nárastom ekonómie   Čermák O.
           
  VEGA (1/9356/02) 2002-2004 Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí   Sokáč M.
           
2003 VEGA (1/8320/01) 2001-2003 Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia   Čermák O.
           

 

 

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL