KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
prof. Ing. Peter Višňovský  (1913-1996)
osobnosti
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..
Prvý vedúci katedry, ktorý katedru viedol až do roku 1980

prispel k rozvoju Vodárenstva v rámci Československa

Monografia

Augustin SUKOVITÝ a Peter VIŠŇOVSKÝ.
Vodárenství II: úprava a akumulace vody, zásobování průmyslu a zemědělství vodou.

Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971, 349 s.

Kniha pojednáva o rôznych postupoch a spôsoboch, ktorými sa voda upravuje. Potom kniha podrobne preberá druhy akumulácie. Stručnejšie si všíma cirkuláciu vody pre priemyselné a poľnohospodárske použitie a pre dedinské objekty.Posledná kapitola sa krátko zaoberá prípravou, stavbou a prevádzkou vodných úpravní a vodojemov. Za každým tematickým úsekom sú uvedené bibliografické údaje a text je husto preložený nákresmi, diagramami a tabuľkami.
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL