KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
VITAJTE NA NAŠICH STRÁNKACH
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
Trošku z histórie zásobovania vodou  v Bratislave

Prvé vodovody


Začiatky vodovodu v Bratislave siahajú do 16.storočia. Rast stredovekého mesta si vyžadoval čoraz intenzívnejšie riešenie problému prístupu obyvateľstva k vode. V tom čase obvyklým zdrojom vody boli studne. Z polovice 15.storočia sa datuje zakladanie verejných studní na námestiach a trhoviskách. Stredoveké verejné studne v ďalšom období nepostačovali, a preto v 16.storočí začali stavať verejné studne - fontány, do ktorých sa privádzala pitná voda z množstva prameňov na svahoch Malých Karpát.
Bez vody to nejde..
PRIAMA LINKA PRE MATURANTOV
Studňa na Sihoti
Aquadukt
NOC VÝSKUMNÍKOV 2013
V septembri 2013 sme sa zúčastnili Noci výskumníkov v Bratislave s témou Pijeme zdravú vodu?
                                                  viac...
AKTUALITY
Voda je základom života. Starostlivosť o ňu je každodennou prácou mnohých ľudí. Voda a jej ochrana je výzvou pre všetkých nás.   Na Stavebnej fakulte v Bratislave sa vodou zaoberáme už viac ako 60 rokov z rôznych hľadísk.
SVETOVÝ DEŇ VODY 2014, 22.marec.
"Voda a energia"
ČO PIJEME ?
Naše stránky sú určené našim študentom, našim absolventom a v neposlednom rade aj nastupujúcej gerenácii  - stredoškolákom.
Práve od nastupujúcej genrácie bude onedlho závisieť bezpečnosť a spoľahlivosť v oblasti zásobovania obyvateľstva vodou a odkanalizovania ako aj činnosti súvisiach s využitím vody.
Vodné hospodárstvo bolo potrebné od čias, kedy ľudia začali žit v skupinách a bez neho je ako súčasná tak budúca existencia miest a obcí nemysliteľná
Katedra od svojho vzniku v r.1953 rieši zásobovanie vodou a odkanalizovanie miest a obcí s dôrazom na ochranu verejného zdravia obyvateľov.

Katedra sa postupom času vyprofilovala v oblasti kúpeľníctva, wellness, environmentálneho inžinierstva, odpadového hospodárstva a otázok súvisiach s ochranou životného prostredia zameraných hlavne na čistotu vôd.
Naši  absolventi sú manažérmi vo vodárenských spoločnostiach, vo verejnom sektore, sú projektantmi nielen vodovodu a kanalizácií ale aj zriadení určených pre oddych - bazény, wellness zariadenia a pod.

Z týchto prameňov sa sústreďovala voda pomocou kanálov vykladaných kamennými dlaždicami do zberných objektov, potom drevenými a neskoršie medenými a olovenými potrubiami do studní - fontán. Pravdepodobne najstarší vodovod bol napojený na prameň na Hlbokej ceste a viedol cez kláštor kapucínov do verejnej studne na Hurbanovom námestí. Zo 16.storočia pochádza vodovod z Kalvárie a Hlbokej cesty, ktorý zásoboval verejné studne na Hlavnom, Františkánskom a Rybnom námestí. V 17.storočí bol postavený vodovod z Búdkovej cesty do Primaciálneho letohrádku terajšej divíznej nemocnice na Kniežacom námestí. Všetky tieto vodovody fungovali ako gravitačné.
    viac.....
Kolobeh vody v prírode
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL