KZDI.SK
Katedra zdravotného a environmentálneho  inžinierstva
  E-mail: stefan.stanko@stuba.sk,   2014

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA
NOVINKY
PREDMETY KATEDRY
Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
..
BAKALÁRSKY STUPEŇ
Atelierová tvorba - zdravotné inžinierstvo
Environmentálne inžinierstvo
Chémia prvkov životného prostredia
Chémia vody
Mestské inžinierstvo
Projekt 2 - Stavby na ochranu životného prostredia
Stokovanie a cistenie odpadových vôd.
Vodárenstvo
Zdravotnoinžinierske stavby
Znecistenie a ochrana vôd
Životné prostredie a hygiena ŽP
DOKTORANDSKÝ STUPEŇ
Balneotechnika
Cistenie odpadových vôd
Cistota vôd
Horizontálne a vertikálne zachytávadlá
Hospodárenie s vodou
Hydrochémia a hydrobiológia
Hydrochémia a hydrobiológia -vybrané state
Hydrológia urbanizovaných území
Odpadové hospodárstvo
Odvádzanie odpadových vôd
Ochrana a využívanie vodných zdrojov
Sanácia starých zátaží
Úpravne vody pre pitné a priemyselné úcely
Vodárenské sústavy
Zdravotne vodohospodárske stavby
Znecistenie a ochrana vôd
INŽINIERSKY STUPEŇ
Balneotechnika
Cerpacie stanice
Hydrológia urbanizovaných území
Inžinierske siete
Komplexný projekt zdravotno-environmentálnych stavieb
Modelovanie procesov zásobovania vodou a odkanalizovania
Objekty úpravy a cistenia vôd
Odpadové hospodárstvo
Projektová tvorba - zdravotné a environmentálne inžinierstvo
Projektovanie líniových stavieb v urbanizovanom území
Sanácie starých zátaží
Stokovanie a cistenie odpadových vôd
Technológie vodných stavieb
Teória a technika ochrany ovzdušia
Vodárenstvo
Vodné hospodárstvo priemyselných závodov
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
Zdravotnovodohospodárske stavby
Znecistenie a ochrana vôd
Radlinského 11, blok C, 13. posch.
813 68 Bratislava 1

Telefón: +421 2 59 274 702, 280
Fax: +421 2 59 274 602
andrea_stanova@stuba.sk
is.stuba.sk
JEDALEN STUBA
WEBMAIL STUBA
GMAIL