verzia word7.0

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Asociácia čistiarenských expertov SR

medzinárodné sympózium

Rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd a stokových sietí

 

Trenčianske Teplice, Kúpeľná dvorana, 05-06.10.1999

 

 

 

Program a pozvánka k účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri sympózia

MP SR, SVHS ZSVTS pri VÚVH,

Združenie zamestnávateľov vo VH SR

 

 

 

 

Odborný garant :

Ing. Juraj Brtko, CSc., Ing. Peter Belica, CSc.

VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava

tel.: 07 - 593 43 470, 593 43 473, 593 43 336

fax : 07 - 544 18 047

Organizačné zabezpečenie :

Ing. Miloš Dian, Marta Masalovičová, Ing. Božena Borgulová

VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava

tel.: 07 -593 43 473, 593 43 487, 593 43 345

fax : 07 - 544 18 047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenčné miesto - Trenčianske Teplice

Archeologické nálezy dosvedčujú prítomnosť človeka na území súčasných T.Teplíc už v dobe ľadovej. Ďalšie nálezy sú z mladšej doby kamennej, bohatšie z neolitu i zo staršej doby bronzovej. Rímske légie v 2. storočí n.l. mali rozmiestnené stráže na blízkych kopcoch (táborové nálezisko na vrchu Čvirigovec).

Podľa starej povesti objavil liečivé pramene chromý pastier pri hľadaní zatúlaného stáda. Kúpele v malom, teplom jazierku mu už po niekoľkých týždňoch celkom uzdravili jeho chromé údy. Prvý známy písomný záznam je z roku 1247. Po Matúšovi Čákovi Trenčianskom začiatkom začiatkom 16. storočia boli majiteľmi Teplíc Zápoľskovci, palatín Štefan Zápoľský si tu vybudoval prístrešie a tak položil základ neskorších kúpeľov.

Obsiahly písomný materiál o kúpeľoch zanechal zemský lekár Tomáš Jordan (1539-1585) z Klausenburgu v knihe "O Wodách hogitedlných neb Teplicech Morawských" z roku 1580. Podľa kníh z rokov 1752-1766 patrili kúpele Teplice už vtedy medzi najznámejšie uhorské kúpeľné miesta. V roku 1835 Štefan Ileszházy predal panstvo i kúpele viedenskému finančníkovi Jurajovi Sinovi. Za panovania ich rodu zaznamenali kúpele nebývalý rozvoj. Vnučka Ifigénia dala okrem iného postaviť budovu Hammam - turecký kúpeľ. V tom čase mali kúpele kapacitu cca 1500 izieb. Od roku 1937 sa koná v kúpeľoch "Hudobné leto" (festivaly komornej hudby). V súčasnosti sú Trenčianske Teplice známe i pravidelným festivalom "Artfilm".

Program konferencie

Prednášky sú zamerané do oblastí :

04.10.1999 možnosť ubytovania,

17:00-19:00 predbežná prezentácia na recepcii hotela Jalta

05.10.1999

08:00-09:00 registrácia účastníkov v Kúpeľnej dvorane

09:00-09:30 oficiálne privítanie (zástupca MP SR, riaditeľ VÚVH, primátor Trenč.Teplíc)

09:30-11:30 1. blok predsedá Ing. Peter Belica,CSc., VÚVH

legislatívne a koncepčné východiská pre intenzifikáciu ČOV,

> Ing. Dušan Čerešňák, MP SR

Aktuálne problémy vodného hospodárstva v oblasti kanalizácií v SR

> Ing. Erika Gašperíková, MŽP SR

Smernice EÚ pre oblasť vôd a naša zákonná úprava

> Ing. Elena Rajczyková, CSc. Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH,

Kvalita čistenia OV ako dôsledok požiadaviek na kvalitu povrchových tokov

> Ing. Peter Belica, CSc. a kolektív, VÚVH

Stav a trendy v čistení OV a nakladaní s kalmi v SR

> Ing. Júlia Šumná a kolektív, VÚVH

Koncepcia nakladania s kalmi z komunálnych ČOV

> Ing. Miloslav Drtil,CSc., Doc.Ing. Ján Derco, CSc., Ing. Miroslav Hutňana, CSc. AČE SR

STN 75 6401 (ČOV nad 500 EO) a jej využitie pri rekonštrukcii ČOV

 

11:30-12:30 obedná prestávka, spoločný obed v Kúpeľnej dvorane

12:30-15:00 2. blok predsedá Ing.Miloslav Drtil CSc. KŽP CHTF STU

ZákladnÉ aspekty rekonštrukcie ČOV

> Ing.Miloslav Drtil, CSc., predseda AČE SR : Informácia o AČE SR

> Prof.Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Milan Přibyl, PhD., VŠCHT Praha,

Poznatky z rekonštrukcie a prevádzky ČOV v ČR

> Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., Doc.Ing.Jana Zábranská, CSc., VŠCHT Praha,

Rekonštrukcia kalového hospodárstva vo väzbe na technológiu celej ČOV

> Doc.Ing. Ľuboš Hyánek, CSc., Ing.Miloslav Drtil,CSc., AČE SR

Podklady na rekonštrukciu komunálnej čistiarne odpadových vôd

> Ing. Miroslav Trizna SeVaK L.Mikuláš, Ing. Juraj Billy BIDOR

Ekonomicko-organizačno-finančné aspekty rekonštrukcie ČOV Liptovský Mikuláš

> Ing. Igor Paška,CSc., Čovspol Bratislava, Ing. Elena Rajczyková, CSc. Mgr. Beáta Valkóová , VÚVH, Ing. Miloslav Drtil, CSc., Ing. Miroslav Hutňana, CSc., KŽP CHTF STU

Dynamika v odstraňovaní nutrientov pozdĺž technologickej linky ČOV

> Doc. Ing. Ján Derco, CSc., KŽP CHTF STU

Využitie matematického modelovania procesov pri rekonštrukciách ČOV

> Ing. Luděk Navarčík, HAFI Bratislava

Nové technológie v aktivačnom procese

15:00-15:20 popoludňajšia prestávka

15:20-17:20 3. blok predsedá Ing. Elena Rajczyková,CSc.,VÚVH prevádzkové pohľady na rekonštrukciu ČOV

> Ing. Ľubomír Krcho, CHTLaČ PR ZsVaK Bratislava

Problémy rekonštrukcie z prevádzkového pohľadu na ČOV ako celok

> Ing. Miroslav Sedláček, CSc., HÜ LS Praha

Zohľadnenie vzťahov jednotlivých stupňov ČOV

> Ing. Ján Lehotský, Ing. Radúz Vazan, StVaK Banská Bystrica

Rekonštrukcia počas výstavby ČOV Banská Bystrica

> Ing. Miroslav Kos, CSc., Hydroprojekt Praha

Rekonštrukcia aeračných systémov ČOV

> Ing. Attila Pálmai, Ing. Gyö rgy Harangozó,CSc., Ing. Peter Bočan, Hydrotech Bratislava

Rekonštrukcia priemyselných ČOV, technicko-ekonomické efekty rôznych postupov čistenia a vypúšťania OV

> Ing. Mikuláš Buday, CSc., Dr. Ing.Peter Németh, Ing. Ladislav Halász, Duslo Šaľa, Ing. Igor Bodík, CSc.,Ing. Miroslav Drtil CSc., KŽP CHTF STU , Ing. Juraj Buday,VÚVH Bratislava,

Rekonštrukcia priemyslovej biologickej ČOV

17:30 ukončenie prednášok

19:00 diskusný večer v Kúpeľnej dvorane

06.10.1999

08:30-10:30 4. blok predsedá Doc. Ing. Dušan Rusnák, CSc., KZI StF STU vzťah stokovej siete ku čov pri rekonštrukcii

> Doc. Ing. Dušan Rusnák, CSc., KZI StF STU,

Stav verejných kanalizácií a potreba obnovy stokových sietí v zmysle EN 752-5

> Ing. Andrej Markovič, Ing. Ingrid Lábska, VÚVH Bratislava, Ing. Daniel Sztruhár, MSc., CSc., Ing. Marek Sokáč, CSc., KZI StF STU

Poznatky o stave odľahčovacích objektov na verejných stokových sieťach v SR

> Ing. Daniel Sztruhár, MSc., CSc., Ing. Marek Sokáč, CSc., KZI StF STU, Ing.Andrej Markovič, Ing. Ingrid Lábska, VÚVH Bratislava,

Modelovanie odtoku urbanizovaných povodí ako účinný nástroj pri posudzovaní stokových sietí

> Ing. Jaroslav Grič, VaK Bratislava.

Doterajší priebeh rekonštrukcie stokových sietí v Bratislave

> Ing. Jaroslav Bielik,CSc., Proxima 76,

Tvárna liatina a iné materiály v rámci stokových sietí

> Doc. Ing. Ján Derco, CSc., KŽP CHTF STU

Procesy prebiehajúce v stokových sieťach

10:30-11:00 prestávka

11:00-12:30 5. blok predsedá Ing. Miloš Dian, VÚVH rekonštrukcia kalového hospodárstva čov

> Ing. Miloš Dian, Ing. Júlia Šumná,, VÚVH

Stav a trendy v kalovom kospodárstve ČOV

> Ing. Karel Sýkora, CSc.,Hydroprojekt České Budějovice

Východiská rekonštrukcie kalového hospodárstva

> Ing. Juraj Billy, Bidor Bratislava, Václav Kutil, KH Kinetic Klatovy

Dostavba kalového hospodárstva ČOV Petržalka

> Ing. Ján Tutko, Ing. Stanislav Kováč, VVaK Košice

Rekonštrukcia a modernizácia kalového hospodárstva ČOV Košice

> Ing.Karel Frank, Ing. Jiří Čejka, VP Plzeň,

Vplyv technicko-technologických parametrov anaeróbnej stabilizácie na hygienizáciu kalu vo väzbe k ďalšiemu nakladaniu s kalom

> Ing. Marián Lesanský, Ing. Dušan Makovický, Ing. Ivan Chabal, ČOVSPOL Bratislava

Skúsenosti z rekonštrukcie kalového hospodárstva ČOV

13:00 ukončenie konferencie

13:00 - 14:00 obed v Kúpeľnej dvorane

Pokyny pre prednášajúcich

B) na diskete, v nasledovnom formáte

v textovom editore WORD verzia 6.0 pre Windows 95, alebo nižšie verzie

strana A4, všetky okraje 3 cm, riadkovanie 1 (single),

písmo Times New Roman CE, veľkosť písma 12, bez záhlavia a zápätia,

názov veľkými písmenami, ostatný text jednotným písmom

grafy a tabuľky do veľkosti strany A4, riadkovanie tabuliek 1

citácie v texte meno a rok, na záver príspevku kompletný zoznam citovaných zdrojov v obvyklom formáte

v prípade obrázkov a fotografií bežný digitalizovaný formát pre WORD, prípadne čo najkvalitnejšiu čiernobielu fotografiu v požadovanej veľkosti vkladanej do stránky A4

na záver príspevku uveďte kontaktnú adresu autora/autorov

 

Rozsah príspevku maximálne 6 strán, vrátane obrázkov, grafov, tabuliek...

 

Registrácia :

recepcia hotelu Jalta 04.10.1999 17:00-19:00

vstupné predsálie Kúpeľnej dvorany 05.10.1999 07:30-10:00

06.10.1999 07:30-10:00

mimo uvedených miest a času je pre zaregistrovanie potrebné vyhľadať člena organizačného zabezpečenia sympózia

Prihlášky na sympózium:

Záväznú prihlášku na sympózium zašlite najneskôr do 10.09.1999 na adresu :

VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

Ing. Peter Belica, CSc., vedúci odboru

Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava

tel.: 07 - 593 43 473, 593 43 487

fax : 07 - 544 18 047

platby zasielajte na konto VÚVH :

VÚB, pobočka Bratislava mesto, číslo účtu 3433-012/0200 variabilný symbol 0510

!!! Výskumný ústav vodného hospodárstva nie je platcom DPH !!!

 

Konferenčné poplatky :

prvý autor príspevku v zborníku 1300.- Sk

účastník konferencie (vrátane ďaľších autorov) 1500.- Sk

v poplatku je zahrnuté :

konferenčné materiály vrátane zborníka a zoznamu účastníkov, organizačné náklady a občerstvenie počas sympózia (káva/čaj a minerálka)

v prípade záujmu je možné objednať samostatne zborník prednášok, ktorý bude odovzdaný pri registrácii, alebo bude zaslaný poštou

zborník prednášok 550.- Sk

zborník prednášok pre člena AČE SR 450.- Sk

Reklamná prezentácia :

Ubytovanie :

Konferenčným hotelom je hotel Jalta, v Trenčianskych Tepliciach, ubytovanie je zabezpečené podľa požiadaviek na jednu, alebo dve noci 04/05.10.99 a 05/06.10 1999. V prípade vysokého záujmu bude rezervované ďalšie ubytovanie v hoteli Flora. Objednávky ubytovania budú vybavované podľa poradia, v akom budú prijaté. Vyhradzujeme si právo kompletne obsadiť hotelovú izbu.

Ceny ubytovania bez raňajok za jednu osobu :

jednolôžková izba 510.- Sk

dvojlôžková izba 400.- Sk

trojlôžková izba 315.-Sk

(Pri vysokom počte účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v hoteli Flora v cenách za jednu osobu:

dvojlôžková izba stará 365.- Sk

dvojlôžková izba nová 540.- Sk)

Vyhradzujeme si právo úpravy cien podľa zmien cenníka hotela v dobe potvrdenia objednávky.

Organizátor zabezpečuje rezerváciu a obsadenie izieb, ubytovanie si platia účastníci v recepcii hotela samostatne.

Stravovanie.

V dni konania sympózia budú podľa uplatnených požiadaviek zabezpečené obedy v mieste sympózia, v reštauračných priestoroch Kúpeľnej dvorany, jednotné menu v cene 130.- Sk. Požiadavku na obedy vyznačte na prihláške a uhraďte vopred spolu s vložným.

Diskusný večer.

Uskutoční sa 05.10.1999 v reštauračných priestoroch Kúpeľnej dvorany od 19:00. Vstupné je 250 Sk.-/osobu, uhraďte ho spolu s vložným a vyznačte na prihláške.

Doprava :

Trenčianske Teplice sú dostupné

 

  vyznačte áno / nie  
vložné na sympózium prvý autor  

1300.- Sk

vložné na sympózium  

1500.- Sk

extra zborník 1 ks  

550.- Sk

extra zborník, člen AČE SR, 1 ks  

450.- Sk

obed 05.10.1999  

130.- Sk

diskusný večer 05.10.1999  

250.- Sk

obed 06.10.1999  

130.- Sk

spolu --------------

Sk

Dokladom o zaplatení sa preukážete pri registrácii.

Platby

Platby vložného, obedu / obedov a diskusného večera uhraďte na účet VÚVH :

VÚB, pobočka Bratislava mesto 3433-012/0200 variabilný symbol 0510

!!! Výskumný ústav vodného hospodárstva nie je platcom DPH !!!

 

! najneskôr do 10. 09. 1999 !

 

 

 

Pokiaľ nebude zaslaná platba v uvedenom termíne, prineste so sebou ku registrácii bankový výpis o platbe, alebo, vo výnimočnom prípade bude možné zaplatiť v hotovosti pri registrácii, s manipulačným poplatkom +100.- Sk

 

Prihláška k účasti na sympózium

"Rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd a stokových sietí"

Trenčianske Teplice 05-06.10.1999

! jeden formulár prihlášky použite len pre jednu osobu, v prípade potreby si spravte kópie !

Meno, priezvisko, titul/y : ....................................................................................................

Pracovisko : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Adresa : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Telefón/fax : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Prihlasujem sa k účasti na sympóziu a zasielam platbu za (vyznačte áno / nie ):

     
vložné na sympózium  

1500.- Sk

vložné na sympózium prvý autor  

1300.- Sk

extra zborník 1 ks  

550.- Sk

extra zborník, člen AČE SR, 1 ks  

450.- Sk

obed 05.10.1999  

130.- Sk

diskusný večer 05.10.1999  

250.- Sk

obed 06.10.1999  

130.- Sk

spolu ---------

Sk

 • Požadujem zabezpečiť ubytovanie počas sympózia v rozsahu (vyznačte áno / nie ):
 • dátum  
  04/05.10.1999  
  05/06.10.1999  

   

  V ................................, dňa ..................... 1999 ...................................... podpis

  Vyplnenú prihlášku zašlite organizátorom do 10.09.1999 na adresu :

  VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

  Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

  812 49 Bratislava

  tel.: 07 - 593 43 487, 593 43 473, fax : 07 - 544 18 047

  ! jeden formulár prihlášky použite len pre jednu osobu, v prípade potreby si spravte kópie !

  Sympózium "Rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd a stokových sietí"

  Trenčianske Teplice 05-06.10.1999

   

  Avízo o platbe

  Organizácia : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Adresa : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Bankové spojenie : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Číslo účtu : ...................................................................................................................

  Potvrdzujeme uhradenie sumy ............... Sk za .................................................................... (meno a priezvisko) z nášho účtu na účet VÚVH vo Všeobecnej Úverovej Banke (VÚB), pobočka Bratislava mesto 3433-012/0200 variabilný symbol 0510.

  !!! Výskumný ústav vodného hospodárstva nie je platcom DPH !!!

  Platbu uhraďte najneskôr do 10.09.1999

   

   

  ............................................................................

  podpis a pečiatka

   

  Vyplnené avízo o platbe zašlite organizátorom do 10.09.1999 na adresu :

  VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

  Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

  812 49 Bratislava

  tel.: 07 - 593 43 487, 593 43 473, fax : 07 - 544 18 047

  Poznámka : V prípade účasti viacerých účastníkov prosíme okopírovať záväznú prihlášku a avízo o platbe a vyplniť pre každého účastníka zvlášť.

  Sympózium "Rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd a stokových sietí"

  Trenčianske Teplice 05-06.10.1999

  Avízo o platbe reklamného / sponzorského príspevku

  Organizácia : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Adresa : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Bankové spojenie : ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Číslo účtu : ...................................................................................................................

  Potvrdzujeme uhradenie sumy ............... Sk za reklamnú prezentáciu / sponzorský príspevok v nasledovnom rozsahu ( vyznačte áno / nie )

  inzercia v zborníku, 1 strana A4  

  1500.- Sk

  panel v predsálí konferenčnej miestnosti  

  2000.- Sk

  firemné materiály priložené ku symp. materiálom  

  1000.- Sk

  sponzorský príspevok  

  Sk

    spolu Sk  

  z nášho účtu na účet VÚVH vo Všeobecnej Úverovej Banke (VÚB), pobočka Bratislava mesto 3433-012/0200 variabilný symbol 0510.

  !!! Výskumný ústav vodného hospodárstva nie je platcom DPH !!!

  Platbu uhraďte najneskôr do 10.09.1999

   

  ............................................................................

  podpis a pečiatka

   

  Vyplnené avízo o platbe zašlite organizátorom do 10.09.1999 na adresu :

  VÚVH Bratislava, odbor kvality a technológie vôd

  Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 5

  812 49 Bratislava

  tel.: 07 - 593 43 487, 593 43 473, fax : 07 - 544 18 047