Slovenská technická    univerzita v Bratislave univerzita v Bratislave   stavebná fakulta Slovenská komora    stavebných inžinierov Bratislava  Slovenský národný komitét IWA    Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

 Vás pozývajú na

 

KOMVY 2013

 

2. ROČNÍK KONFERENCIE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2013,

ktorá sa bude konať v dňoch

 13.-15. november 2013

v učebno-výcvikovom zariadení v Kočovciach

 

Odborný garanti konferencie:

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

 

Tematické okruhy:
  • Vodné stavby a hydraulické posúdenia (Water structures and hydraulic assessment)

  • Krajinné inžinierstvo a vodné hospodárstvo (Landscape engineering and water managment)

  • Projektovanie, realizácia a prevádzkovanie objektov v zdravotnom a environmentálnom inžinierstve

  • (Design,construction and operation of objects in the sanitary and environmental engineering)

 

Rokovací jazyk:         Anglický jazyk
Dôležité termíny:
  • 4.10.2013 - zaslanie prihlášky s názvom príspevku, autormi a abstraktom
     

  • 4.11.2013 - zaslanie príspevkov

 

Dôležité dokumenty:
POZVÁNKA
prihláška
Pokyny pre autorov

                           

Sekretariát konferencie:

 STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Ing. Lenka Molnárová, Ing. Kristína Galbová, PhD.

Tel.:**421 2 59274 282, **421 911 791 911,

**421 2 59274 568, **421 2 59274 702

email: lenka.molnarova@stuba.sk

 

Tešíme sa na Vás

 

Komvy 2012 - foto

 

Zucastnili sme sa aj na podujati:    NOC VYSKUMNIKOV v Starej Tržnici v BA http://www.nocvyskumnikov.sk